Bouwen en verbouwen

 • Aansluiten en of lozen op riolering

  Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten, kunt u een aanvraag indienen. Bedrijven die bedrijfsafvalwater lozen, moeten hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen

 • Aanvragen vergunningen en vooroverleg

  Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning

 • Bestemmingsplannen

  Wat is een bestemmingsplan? Procedure en reageren, een overzicht van alle bestemmingsplannen, afwijken van een bestemmingsplan, planschade, structuurvisie

 • Bomen kappen

  Voor het kappen van een boom binnen de bebouwde kom heeft u geen vergunning nodig, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen

 • Bouwkavels te koop

  De gemeente verkoopt bouwkavels

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig

 • Inzage bouwplannen

  Bouwplannen kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis

 • Kadastrale informatie

  Kadastrale informatie kunt u opvragen bij het Kadaster

 • Monumentencommissie

  Voordat besluiten worden genomen over monumenten wordt advies gevraagd aan een onafhankelijke en deskundige commissie op dit vakgebied

 • Nieuwbouwplannen

  Een overzicht van de nieuwbouwplannen in Maasdriel

 • Rioolverstopping

  Hoe om te gaan met het riool en een rioolverstopping

 • Slopen

  Voor het slopen of renoveren van een gebouw is meestal geen vergunning nodig. Soms is het wèl verplicht om de sloop vooraf te melden

 • Uitweg

  Voor het maken of veranderen van een uitweg (oprit) heeft u een omgevingsvergunning nodig

 • Waterloket

  Eén loket voor al uw watervragen, watermeldingen en watervergunningen

 • Welstand

  Welstandstoezicht toetst of uw bouwwerk past in de omgeving