Lees pagina voor

Schadevergoeding door gemeente

De gemeente kan rechtmatig handelen en toch schade (nadeel) veroorzaken. In sommige gevallen kun je voor dit nadeel een schadevergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

In Maasdriel gelden twee regelingen voor nadeelcompensatie.

Er is een regeling voor schade door ruimtelijke besluiten of maatregelen op basis van de Omgevingswet. En er is een regeling voor schade door de aanleg van kabels en leidingen.
Schade door ruimtelijke besluiten of maatregelen op basis van de Omgevingswet

Twee vormen van schade (nadeel)

Directe schade

Het nadeel is het gevolg van aanpassingen van bestaande ruimtelijke rechten op jouw eigendom. Bijvoorbeeld het beperken van de uitbreidingsmogelijkheden van het eigen bedrijf.

Indirecte schade

Het nadeel wordt veroorzaakt door planologische activiteiten in de omgeving. Bijvoorbeeld waardedaling door de bouw van een hoog gebouw naast jouw woning.

Aanvragen schadevergoeding

Een verzoek om nadeelcompensatie kun je indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor is een aanvraagformulier (PDF, 133.5 kB) beschikbaar.

De aanvraag kan worden ingediend vanaf het moment dat de schade is veroorzaakt. Dit betekent dat een besluit of vergunning of vergunningsvrije activiteit in werking moet zijn (uitgevoerd kan worden). Het verzoek dient binnen 5 jaar na het schadeveroorzakend moment ontvangen te zijn. Bij besluiten of vergunningen start de teller pas als sprake is van onherroepelijkheid, maar voor het indienen hoeft dus niet (meer) gewacht te worden op onherroepelijkheid.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeenteraad heeft de Verordening nadeelcompensatie Maasdriel 2022 (Deze link gaat naar een externe website) vastgesteld. Hierin kun je vinden hoe de gemeente te werk gaat nadat zij een aanvraag heeft ontvangen.

Overgangsrecht Planschade

Planschade komt uit de Wet ruimtelijke ordening en is de voorganger van nadeelcompensatie. Bij de overgang van de Wet ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet is overgangsrecht geschreven. Het overgangsrecht geldt als de schade is veroorzaakt door een besluit op basis van de Wet ruimtelijke ordening. De schadeclaim wordt dan afgehandeld volgens de planschaderegels van de Wet ruimtelijke ordening.

Tot 1 januari 2024 gold dat een verzoek om planschade moest zijn aangevraagd binnen vijf jaar nadat het besluit onherroepelijk is. Het overgangsrecht kent enkele bijzonderheden over de start van de 5-jaarstermijn als het besluit pas na 1-1-2024 onherroepelijk wordt. De termijn kan al starten voor dat het besluit onherroepelijk is. Als uitgangspunt geldt dat een planschadeverzoek in ieder geval is in te dienen tot 1-1-2029.

Meer weten over de planschadeprocedure of planschade aanvragen? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl.

Schade door aanleg van kabels en leidingen

Voor kabels en leidingen heeft de gemeenteraad een bijzondere regeling opgesteld. Deze is vastgelegd in de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Maasdriel (Deze link gaat naar een externe website)

Kijk ook eens op

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost € 300,00. Hiervoor ontvang je na het indienen van de aanvraag een factuur. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het bedrag is ontvangen. Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvang je dit bedrag retour.