Lees pagina voor

Schadevergoeding door gemeente

De gemeente kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. In sommige gevallen kun je een schadevergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

Twee vormen nadeelcompensatie

We spreken over directe en indirecte schade. Bij directe schade gaat het om inkomensverlies. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgschade van het langdurig afsluiten van een weg. Bij indirecte schade gaat het om vermindering van de waarde van een woning als gevolg van een planologische maatregel zoals een omgevingsvergunning.

Voorwaarden

Bij indirecte schade geldt er een eigen risico van 4%. De wetgever rekent een vermindering van 4% van de waarde van een onroerend goed. Dit geldt alleen voor indirecte kosten. Dat is schade die wordt veroorzaakt door een planologische wijziging op een ander perceel dan uw eigendom. Bijvoorbeeld omdat de regels op het perceel van jouw buren zijn gewijzigd, waar je schade van ondervindt.

De indieningstermijn is 5 jaar gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade bekend wordt (bijvoorbeeld een omgevingsplan, onherroepelijk (definitief) is geworden). Je kunt jouw aanvraag voor een tegemoetkoming bij de gemeente indienen.

Overgangsrecht Planschade

Omdat de Omgevingswet leidt tot inhoudelijke wijzigingen, is ook het overgangsrecht van belang. Het overgangsrecht geldt op het moment dat de schade is veroorzaakt door een schadeveroorzakend besluit op basis van de Wet ruimtelijke ordening. In dat geval wordt jouw schadeclaim ook nog afgehandeld volgens de planschaderegels van de Wet ruimtelijke ordening. Dit blijft gelden als binnen vijf jaar nadat het besluit onherroepelijk is geworden wordt verzocht om planschade. Meer weten over de planschadeprocedure of planschade aanvragen? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl.

Aanvragen schadevergoeding

Een tegemoetkoming voor schade kunt u een formulier indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het formulier komt binnenkort beschikbaar.

Afhandeling van jouw aanvraag

De gemeenteraad heeft de Verordening nadeelcompensatie Maasdriel 2022 (Deze link gaat naar een externe website) vastgesteld. Hierin kun je vinden hoe de gemeente te werk gaat nadat zij een verzoek heeft ontvangen.

Bijzondere regeling

Voor kabels en leidingen heeft de gemeenteraad een bijzondere regeling opgesteld. Deze is vastgelegd in de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Maasdriel.

Kijk ook eens op

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost € 300,00. Deze kosten ontvang je terug wanneer jouw aanvraag wordt toegekend.