De gemeente vindt het belangrijk om het sociaal beleid af te stemmen met de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties. Dat doen we met de participatieraad Maasdriel. De raad heeft momenteel 8 leden.

Het doel van de Participatieraad is

 • het betrekken van burgers/klantengroepen en vertegenwoordigende (belangen)organisaties bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid dat onderdeel is van het sociaal domein.  
 • het bijdragen aan een vergroting van de maatschappelijke participatie en verbetering van het beleid.
 • het bevorderen van overleg en samenwerking met bestaande adviesorganen, organisaties, groeperingen en personen die te maken hebben/krijgen met de wetgeving over het sociaal domein. 

Taken Participatieraad Maasdriel

De Participatieraad geeft de gemeente en in het bijzonder het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van het sociaal domein. Dit heeft betrekking op thema’s als:

 • leefbaarheid in de gemeente en in de verschillende dorpen,
 • welzijn en zorg
 • daklozen, verslaafden en maatschappelijke opvang
 • mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • mensen met beperkingen
 • jeugd, jongeren
 • werk en inkomen

Centraal staan de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen en regelingen zodat inwoners kunnen blijven meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij om voorzieningen met betrekking tot zorg en welzijn o.a. gezondheidszorg en jeugdzorg, en om voorzieningen om aan het werk te komen/blijven dan wel om maatschappelijk actief te zijn.
De Participatieraad signaleert knelpunten en relevante ontwikkelingen.

Samenstelling Participatieraad Maasdriel

 • Astrid van Meeuwen
 • Thea van Doornmalen
 • Hedwig Roozenburg
 • Marja Robbemond
 • Harm Deckers
 • Chris Stoof
 • Jack Spruyt

Adviezen Participatieraad Maasdriel

 1. gevraagd advies (2016) Advisering sociaal domein Bommelerwaard (PDF, 42.7 kB)
 2. gevraagd advies (2016) Beleidsregels mantelzorgwoningen (PDF, 52.1 kB)
 3. gevraagd advies (2017) Minimabeleid (PDF, 87.4 kB)
 4. gevraagd advies (2017) beleidsplan WMO jeugd 2018-2021 (PDF, 80.9 kB)
 5. gevraagd advies (2017) Bijzondere Bijstand (PDF, 58.6 kB)
 6. gevraagd advies (2018) beleidsplan integrale schuldhulpverlening Bommelerwaard 2018 (PDF, 57.5 kB)
 7. gevraagd advies (2018) Conceptverordeningen WMO en Jeugdzorg (PDF, 118.2 kB)
 8. Gevraagd advies (2018) Conceptnota gezondheidsbeleid (PDF, 112.1 kB)\
 9. Gevraagd advies (2019) Conceptverordening Participatieraad (PDF, 114.9 kB)
 10. Gevraagd advies (2019) Conceptverordeningen Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en Sociaal medische indicatie Kinderopvang (PDF, 280.1 kB)
 11. Ongevraagd advies (2019) Rapportage Sociaal Domein (1 juli – 31 december 2018) (PDF, 334.6 kB)
 12. Advies nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 (PDF, 315.1 kB)
 13. Advies t.a.v. mantelzorgbeleid Bommelerwaard 2020-2040 (PDF, 379.2 kB)
 14. Advies WMO verordening en aanpassingen WMO per januari 2020 (PDF, 416.4 kB)
 15. Advies naar aanleiding van adviesaanvraag concept Nadere regels en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2020 (PDF, 327.3 kB)
 16. Gevraagd advies t.a.v. beleidsregels Jeugd 2020 (PDF, 206.7 kB)
 17. Gevraagd advies (2020) Minimabeleid 2021-2024 (PDF, 113.6 kB)
 18. Gevraagd advies (2020) Werkwijze verward gedrag (PDF, 129.7 kB)
 19. Gevraagd advies (2021) beleidsregels budgetbeheer (PDF, 105.1 kB)
 20. Gevraagd advies (2021) beleidsregels saneringskrediet Bommelerwaard (PDF, 107.0 kB)
 21. Gevraagd advies (2021) inclusie agenda (PDF, 54.6 kB)
 22. Gevraagd advies (2021) integrale nota samenleven (PDF, 223.5 kB)
 23. Gevraagd advies (2021) Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024 (PDF, 126.0 kB)
 24. Gevraagd advies (2021) woonvisie Bommelerwaard 2022-2025 (PDF, 109.0 kB)
 25. Ongevraagd advies (2021) aflopen beleidsplan 2018 - 2021 WMO en jeugd (PDF, 102.7 kB)
 26. Ongevraagd advies (2021) klantprofiel 4 (PDF, 102.2 kB)

Wilt u een vergadering van de participatieraad bijwonen of in gesprek gaan met iemand van de participatieraad? Stuur dan een e-mail naar info@maasdriel.nl met als onderwerp 'participatieraad'.  

Overlegschema van de participatieraad 2023 

Aanvang 19.30 uur 

 • 25-1-2023
 • 8-3-2023
 • 17-5-2023
 • 28-6-2023
 • 20-9-2023
 • 15-11-2023

Documenten