Participatieraad

De gemeente vindt het belangrijk om het sociaal beleid af te stemmen met de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties. Dat doen we met de participatieraad Maasdriel. De raad heeft 7 leden.

Het doel van de Participatieraad is

 • het betrekken van burgers/klantengroepen en vertegenwoordigende (belangen)organisaties bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk Wmo-beleid. Wmo betekent: Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • het bijdragen aan een vergroting van de maatschappelijke participatie en verbetering van het beleid.
 • het bevorderen van overleg en samenwerking met bestaande adviesorganen, organisaties, groeperingen en personen die te maken hebben/krijgen met de Wmo.

Taken Participatieraad Maasdriel

De Participatieraad geeft de gemeente en in het bijzonder het collega van B&W gevraagd en ongevraagd advies over het Wmo-beleid en beleid op aanverwante terreinen. Dit heeft betrekking op thema’s als:

 • leefbaarheid in de gemeente en in de verschillende dorpen,
 • welzijn en zorg
 • daklozen, verslaafden en maatschappelijke opvang
 • mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • mensen met beperkingen
 • jeugd, jongeren
 • werk en inkomen

Centraal staan de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen en regelingen zodat inwoners kunnen blijven meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij om voorzieningen met betrekking tot zorg en welzijn o.a. gezondheidszorg en jeugdzorg, en om voorzieningen om aan het werk te komen/blijven dan wel om maatschappelijk actief te zijn.
De Participatieraad signaleert knelpunten en relevante ontwikkelingen.

Samenstelling Participatieraad Maasdriel

 • Thea van Doornmalen, voorzitter
 • Arnold de Vreese
 • Dietske Dijkgraaf
 • Hedwig Roozenburg
 • Ymke Quick
 • Marja Robbemondt
 • Anita Witteveen
 • Harm Deckers
 • Jack Duineveld
 • Chris Stoof
 • Astrid van Meeuwen

Adviezen Participatieraad Maasdriel

 1. gevraagd advies (2016) Advisering sociaal domein Bommelerwaard (PDF, 42.7 kB)
 2. gevraagd advies (2016) Beleidsregels mantelzorgwoningen (PDF, 52.1 kB)
 3. gevraagd advies (2017) Minimabeleid (PDF, 87.4 kB)
 4. gevraagd advies (2017) beleidsplan WMO jeugd 2018-2021 (PDF, 80.9 kB)
 5. gevraagd advies (2017) Bijzondere Bijstand (PDF, 58.6 kB)
 6. gevraagd advies (2018) beleidsplan integrale schuldhulpverlening Bommelerwaard 2018 (PDF, 57.5 kB)
 7. gevraagd advies (2018) Conceptverordeningen WMO en Jeugdzorg (PDF, 118.2 kB)
 8. Gevraagd advies (2018) Conceptnota gezondheidsbeleid (PDF, 112.1 kB)\
 9. Gevraagd advies (2019) Conceptverordening Participatieraad (PDF, 114.9 kB)
 10. Gevraagd advies (2019) Conceptverordeningen Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en Sociaal medische indicatie Kinderopvang (PDF, 280.1 kB)
 11. Ongevraagd advies (2019) Rapportage Sociaal Domein (1 juli – 31 december 2018) (PDF, 334.6 kB)
 12. Advies nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 (PDF, 315.1 kB)
 13. Advies t.a.v. mantelzorgbeleid Bommelerwaard 2020-2040 (PDF, 379.2 kB)
 14. Advies WMO verordening en aanpassingen WMO per januari 2020 (PDF, 416.4 kB)
 15. Advies naar aanleiding van adviesaanvraag concept Nadere regels en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2020 (PDF, 327.3 kB)
 16. Gevraagd advies t.a.v. beleidsregels Jeugd 2020 (PDF, 206.7 kB)

Wilt u een vergadering van de participatieraad bijwonen of in gesprek gaan met iemand van de participatieraad? Stuur dan een e-mail naar de gemeente met als onderwerp 'participatieraad'.  

Overlegschema van de participatieraad 2022 

Aanvang 19.30 uur 

 • Woensdag 26-01-2022
 • Woensdag 09-03-2022
 • Woensdag 18-05-2022
 • Woensdag 26-06-2022
 • Woensdag 21-09-2022
 • Woensdag 16-11-2022

Documenten