Lees pagina voor

Adviesbrief beleidsplan Schuldhulpverlening 2023 en beleidsregels 2023

Gemeente Maasdriel
Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Maasdriel, .. oktober 2022

Geachte mevrouw Sørensen,

Hartelijk dank voor het toezenden (op 19 september jl.) van de adviesaanvraag over het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2023-2026 en Beleidsregels Schuldhulpverlening 2023.

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2023-2026

PRM wil de gemeente complimenteren bij het kiezen voor maatwerk en hoopt hierbij dat voor onze inwoners de benodigde meerwaarde kan worden geleverd. PRM adviseert mede op basis van onderzoeken bij andere gemeenten ook een doelgroep jongvolwassenen (tot 25) te onderscheiden. Een gerichtere aanpak en benadering speciale leeftijdscategorie voorkomt vroegtijdige uitstroom en deze nog kwetsbare groep.

PRM onderschrijft en is enthousiast over de ambitie en visie van de gemeente om een integrale aanpak en preventie van armoede en schulden aan te bieden, zij mist in het beleidsplan echter het hoe men dit wil realiseren. In het beleidsplan komt nu vooral terug welk doel met wil bereiken, maar niet op welke wijze dit gerealiseerd gaat worden. Dit maakt het geheel wat PRM betreft niet SMART genoeg. Daarnaast zal het hierdoor lastiger te zijn de resultaten te toetsen en tijdig bij te sturen. Juist in deze financieel onzekere tijden is dit van essentieel belang dat men snel kan schakelen.

Voorts vraagt PRM nog aandacht voor de op pagina 9 genoemde aansluiting bij de adviespleinen. Deze staan op dit moment nog in de kinderschoenen. Kan hiermee direct gestart worden in januari 2023? PRM is van mening dat de opstart van deze adviespleinen ook in het kader van schuldhulpverlening meer prioriteit moet krijgen, juist nu.

Overall wil PRM opmerken dat wat haar betreft de doelen van dit beleidsplan helder zijn maar onvoldoende concreet. Hoe wil de gemeente deze doelen bereiken? Welke middelen zet zij daarvoor in en wanneer? Wanneer is het doel bereikt en wanneer vindt men dat er bijgestuurd moet worden en op basis van welke signalen? Dit maakt het beleidsplan relatief vrij interpreteerbaar en onvoldoende SMART waardoor niet kritisch genoeg kan worden bijgestuurd.

Beleidsregels schuldhulpverlening 2023

PRM kan zich vinden in de voorgelegde beleidsregels en vraagt daarnaast aandacht voor onderstaande punten:

Artikel 2.2.

Onder 1.b. de persoon in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren; Wat wordt hieronder verstaan? Deze persoon heeft zich wel gemeld met een hulpvraag. Ontvangt deze persoon dan op een andere wijze hulp of wordt doorverwezen?

Onder 1.c. de geboden schuldhulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de persoon, niet (langer) passend is; Wat wordt hiermee bedoeld? Welke persoonlijke omstandigheden zijn reden om iemand uit sluiten? PRM merkt op dat indien sprake is van schulden vaak sprake is van multidisciplinaire problematiek. Hiermee kan de persoon juist geholpen zijn met hulp op meerdere vlakken. De uitsluitingsgrond is wat PRM betreft nu te vaag geformuleerd en adviseert hier een meer concrete invulling van de bedoeling.

Paragraaf 3
In het kader van doelgroepen vraagt de PRM zich af of het budgetbeheer voor jongvolwassenen anders wordt ingestoken dan volwassenen vanaf een leeftijd van 25 qua aanpak en benadering. O.a. in de gemeente Utrecht is hier onderzoek naar gedaan en bleek een meer leeftijdsgebonden benadering tot een grotere succesfactor te leiden. PRM vraagt hier de gemeente aandacht voor te hebben mede in het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren.

Voorts vraagt PRM nog aandacht voor in het algemeen de lay-out, kleine typo’s en in het kader van inclusie het gebruik van hij/zij her en der in de stukken.

Tenslotte, vraagt PRM gemeente de zichtbaarheid van schuldhulpverlening, budgetbeheer en budgetcoaches te vergroten in het kader van alsmaar groter wordende betaalbaarheidsproblemen bij een steeds groter wordende groep mensen. PRM acht het bereik van de beschikbare middelen groter indien bv periodiek een stuk in de Bommelerwaard wordt gedeeld over de mogelijkheden bij betalingsproblemen, het belang van snelle hulp en de doelgroep en vooral waar men terecht kan voor hulp. Een alternatief voor het voorgaande kan zijn het bijsluiten van de folder schuldhulpverlening bij bv de Bommelerwaard. Daarnaast dient o.i. de folder schuldhulpverlening op alle geijkte plekken (huisarts, scholen, wellicht supermarkten en/of sportscholen) beschikbaar te zijn. Denk hierbij ook aan anderstaligen.

Wij hopen u hiermee van een passend advies te hebben voorzien en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hartelijke groet,

Thea van Doornmalen
Voorzitter Participatieraad Maasdriel