Lees pagina voor

Adviesbrief gevraagd advies concept Verordening Jeugdhulp Maasdriel 2024

Gemeente Maasdriel
Aan mevrouw Willemse
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Maasdriel, 22 december 2023

Geachte mevrouw Willemse,

Op 29 november ontvingen wij het concept Verordening Jeugdhulp Maasdriel 2024. Dank voor het toezenden van dit stuk met de was-wordt lijst.

De participatieraad heeft naar de Verordening gekeken.

Graag brengen wij de volgende aandachtspunten onder uw aandacht.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden. Het is de samenhang die interventies krachtig kunnen maken en toename van problemen waar het kind de dupe van wordt, kan voorkomen. Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor deze integrale aanpak van jeugdhulp.

We vragen in het bijzonder aandacht voor het toevoegen van gezinnen en jongeren met multi-problematiek en het bieden van gepaste hulp. Hoe definieert u multi-problematiek en gepaste hulp?

Ook zien we dat jeugdhulp onder druk staat. Wij verwachten dan ook een actieve bijdrage aan de Hervormingsagenda Jeugd om toegankelijk en kwaliteit voortdurend te verbeteren en tijdig te interveniëren indien signalen, hoe klein ook, hierom vragen.

Pagina 3, artikel 2.3, lid 1
U spreek hier over ‘de goedkoopst adequate voorziening’. Wij vinden deze opmerking niet passend in een verordening. Wij pleiten voor kwalitatief goede en passende zorg. Wie dat vervolgens op basis van heldere kwaliteitseisen het beste kan bieden, is vooral passend binnen een aanbestedingstraject.

Pagina 5, artikel 4.1, lid 2 en 7
Om de situatie als aangegeven in lid 7 te voorkomen, stelt de raad voor om artikel 2 aan te scherpen. Er moet niet alleen gewezen worden op cliëntondersteuning, het moet ook gemotiveerd en actief worden gepromoot. “Het college zet zich actief in om onafhankelijk cliëntondersteuning aan de hulpvrager aan te bieden”.

Pagina 7, artikel 4.3, lid 4
De raad adviseert om dit punt concreter te beschrijven. Het verslag wordt binnen <…termijn> voor feitelijke onjuistheden en/of aanvullingen voorgelegd aan de gesprekspartners. Daarna wordt het verslag vastgesteld.

Pagina 7, artikel 4.8
Onduidelijk is op welke termijn een beschikking wordt verstrekt en op welke wijze. De wettelijke termijn is 8 weken na de aanvraag. Kunt u concreter vermelden hoe snel het college reageert op een aanvraag en daarbij ook de termijn voor de beschikking vermelden? 2

In het verlengde hiervan wordt er verder geen melding gemaakt van hoe het college wil omgaan met de wachttijden die er vaak zijn na een beschikking. Zijn er maximale wachttijden voor hulp? En hoe gaat u hiermee om in de afspraken die u wilt gaan maken?

Pagina 8, artikel 5.1, lid 4
In artikel 5.1 beschrijft u hoe een aanvraag voor een PGB moet worden gedaan. Het leest echter als ontmoedigingsbeleid. Hoe toon je als ouder aan dat een andere voorziening voor jouw kind doelmatiger is. Er zijn nauwelijks gegevens over effectiviteit en doelmatigheid van jeugdzorgvoorzieningen. Er zijn wel andere overwegingen die maken dat een PGB een hele goede keuze kan zijn om tot adequate zorg te komen. We vragen u om een reflectie op dit artikel en een concrete uitwerking in de beleidsregels. Tevens verwachten wij dat het college goede begeleiding biedt indien een hulpvrager kiest voor een PGB.

Pagina 10, artikel 6.2, lid 2
U schrijft hier over een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. Uit eerder overleg kwam naar voren dat de gemeente juist wil investeren in continue monitoring en uitvraag van cliëntervaringen. Is dit standpunt gewijzigd?

Pagina 11, artikel 6.4
Kunt u in dit artikel beschrijven wie vertrouwenspersoon kunnen zijn en wie niet. En hoe naast de cliëntondersteuning een laagdrempelige toegang kan worden gerealiseerd?

Pagina 11, artikel 6.5
Kunt u aan dit artikel toevoegen dat een klachtenregeling laagdrempelig toegankelijk moet zijn en onafhankelijk is.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hartelijke groet,
Astrid van Meeuwen
Voorzitter Participatieraad Maasdriel