Lees pagina voor

Adviesbrief adviesaanvraag concept regiovisie jeugdhulp 3.0

Gemeente Maasdriel
Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder
Postbus 10.000 5330 GA Kerkdriel

Maasdriel, 27-08-2023

Geachte mevrouw Sørensen,
Hartelijk dank voor het toezenden van de adviesaanvraag over het concept regiovisie jeugdhulp 3.0 op 6 juli 2023. Het visiedocument is overzichtelijk en prettig leesbaar.

Het doel van de gepresenteerde visie is bereikbare, goede en betaalbare jeugdhulp te organiseren voor jeugdigen en hun ouders. Dit doel onderschrijven wij.

U heeft dit doel uitgewerkt in vier inhoudelijk ambities: normaliseren, een brede blik, zo thuis mogelijk en data gedreven werken.

Normaliseren

De adviesraad is het met u eens dat niet alle problemen binnen professionele kaders hoeven te worden opgelost. Maar de uitwerking van deze ambitie is niet erg sterk geformuleerd. Zo lijkt het erop alsof het begrip “normaal” eerst uitgewerkt moet worden alvorens er meer concrete invulling kan worden gegeven aan deze ambitie. De participatieraad stelt voor om preventie meer integraal onderdeel te maken van deze ambitie. De adviesraad wijst u graag op de vele preventieprogramma’s voor jeugdigen, mede gericht op het mentale welbevinden van jeugdigen.

Een brede blik

De adviesraad vindt de integrale benadering die u beschrijft bemoedigend en van groot belang om jongeren, ouders en naastbetrokkenen binnen de context daadwerkelijk een helpende hand te bieden. Het perspectief van de ouder weegt voor ons zwaar, zij verwachten één aanspreekpunt bij de gemeente. U spreekt hier over een verkenning. De participatieraad vraagt u om dit punt prominenter op de agenda te zetten. Ouders en naastbetrokkenen doelgericht en empathisch ondersteunen, kan hen in hun kracht zetten en daarmee zelf oplossend vermogen bevorderen.

Zo thuis mogelijk

Jeugdigen thuis begeleiden en behandelen, ook bij crisis, is een belangrijk aandachtspunt. Een uithuisplaatsing kan heel traumatiserend zijn. Maar niet tijdige zorg bij oplopende spanningen of dreigende crisis is ook heel ontwrichtend voor gezinnen en hun steunsystemen. De participatieraad vraagt aandacht en begrip voor het perspectief van ouder en kind in deze situaties. We lezen dat niet terug. Wat hebben zij nodig? En hoe kan samenwerking van de vaak vele betrokken instanties zodanig worden vorm gegeven dat ouders en kinderen ontzorgd worden of zodanig worden opgevangen dat ze weer perspectieven hebben. De participatieraad vindt dat de gemeente hierin een essentiële regierol moet vorm geven, waarin zorgpartners hun verantwoordelijkheid nemen en de coördinatie van de zorg helder en transparant is belegd.

Data gedreven werken

Het werken met data is in onze ogen een wat vreemde ambitie. Om zicht te krijgen op de werkelijke ambities om goede en kwalitatieve ondersteuning te bieden moet je inderdaad data verzamelen, maar als uitwerking op elke ambitie en niet als een op zichzelf staande ambitie. Bovendien hoeft u hier het wiel niet opnieuw uit te vinden. U heeft naar mening van de participatieraad wel de taak om per ambitie uit te werken welke data u helpen om voortgang op de doelstellingen te monitoren, zowel op rechtmatigheid als doelmatigheid van de verleende zorg.
Wij vragen u het perspectief van ouders en kinderen hierin nadrukkelijk mee te nemen als het gaat om de ervaren kwaliteit van zorg.

Ten slotte delen wij een zorg. De gemeente Maasdriel subsidieert een aantal welzijnsorganisaties, zoals daar zijn Kompas, Connect2jeugd en Humanitas. Deze subsidie vervalt per 1 januari 2025 omdat u vindt dat dienstverleningen elkaar overlappen (bron BD, d.d. 3 juni 2023). U geeft als wethouder aan dat deze organisaties beter met elkaar moeten gaan samenwerken. In het visiedocument staat feitelijk het tegenovergestelde. U wilt als gemeente regie voeren, en dat verwachten wij ook van u. De participatieraad is van mening dat u zelf een verantwoordelijkheid heeft om activiteiten op expertise te verdelen en daarover samenwerkingsafspraken te maken met en tussen uitvoerders.
Wij hopen u hiermee van een passend advies te hebben voorzien en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.


Hartelijke groet,
Astrid van Meeuwen
Voorzitter Participatieraad Maasdriel