Bestemmingsplan ''Buitengebied, herziening 2016” (BP1134)

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2016” *(BP1134) in haar vergadering van 26 juni 2019 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de actualisering van de voorheen geldende bestemmingsregeling voor het buitengebied van de gemeente Maasdriel. Het plangebied van de actualisatie omvat globaal het buitengebied van de gemeente Maasdriel, uitgezonderd de gebieden die vallen binnen het Provinciale Inpassingsplan “Tuinbouw Bommelerwaard” en het Provinciale Inpassingsplan “N831 Velddriel - Alemse Stoep”. In het kader van de Omgevingswet en de verplichting om een omgevingsplan te hebben voor het hele gemeentelijke grondgebied, is het bestemmingsplan conform de regelgeving van ruimtelijkeplannen.nl digitaal raadpleegbaar gemaakt. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend en consoliderend van aard, waarbij wel gekeken is naar mogelijkheden van flexibilisering en vereenvoudiging alsmede afstemming van de regels op de diverse bestemmingsregelingen voor het buitengebied binnen de Bommelerwaard.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan (gedeeltelijk) gewijzigd. Enkele opvallende wijzigingen zijn:

  • de verwerking van het provinciale ‘Plussenbeleid’, dat bepaalt dat niet-grondgebonden veehouderijen alleen mogen uitbreiden als zij daarbij ‘plussen’ realiseren op het gebied van dierenwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit;
  • de verwerking van de recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State over de inzetbaarheid van het PAS, met als gevolg dat de uitbreidingsmogelijkheden op basis van inzet van het PAS zijn geschrapt;
  • de aanpassing van de gebruiksmogelijkheden voor camping Maaszicht, waarbij in plaats van stacaravans zomerhuisjes mogen worden gerealiseerd;
  • het losknippen van het plangebied Langestraat 37-39 van de rest van het plangebied en vervolgens vaststellen als afzonderlijk bestemmingsplan, zodat dit plan een eigen beroepsprocedure bij de Raad van State kan doorlopen en zodoende makkelijker kan worden voldaan aan de eis van een onherroepelijk bestemmingsplan voor deze locatie voor 1 oktober 2020

Daarnaast zijn op diverse andere plaatsen wijzigingen aangebracht in de regels en op de verbeelding.

Van 8 augustus tot en met 18 september 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.
U kunt het bestemmingsplan vanaf 8 augustus 2019 ook vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1134-VG01
De bronbestanden zijn beschikbaar via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0263.BP1134-VG01/

Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

  1. door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
  2. tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht
  3. door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Indieners van zienswijzen (of hun adviseurs) zijn individueel en schriftelijk op de hoogte gebracht.
In die schriftelijke reactie is ook melding gemaakt van een geconsolideerde versie van de nota zienswijzen van 14 mei 2019 (dat is dan de versie waarin ook is te zien of er bij de besluitvorming in de raadsvergadering van 26 juni 2019 nog een besluit is genomen waardoor hetgeen in de nota zienswijzen van 14 mei 2019 was opgenomen alsnog een aanpassing heeft gekregen en op grond waarvan (bijvoorbeeld op grond van erratum 18 juni 2019 of erratum 25 juni 2019)).
De geconsolideerde versie is hier (PDF, 1.1 MB)te openen.

Inmiddels zijn er tegen het vaststellingsbesluit bij de Raad van State beroepen ingediend.

Daarnaast zijn er ook verzoeken om een voorlopige voorziening gedaan. Deze zijn door de rechter niet toegekend, met als gevolg dat het bestemmingsplan in werking is getreden en dus rechtskracht heeft.

Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen en vragen naar de heer A. van Liempt of de heer J. van Kempen.