Lees pagina voor

Belastingen

Als inwoner of ondernemer betaalt u gemeentelijke belastingen. Denk bijvoorbeeld aan onroerendezaakbelasting (OZB), watertoeristenbelasting, verblijfsbelasting en hondenbelasting. 

Deze inkomsten gebruiken wij voor het uitvoeren van verschillende taken in de gemeente. De gemeenteraad beslist over welke taken dit gaat.

Naast de algemene belastingen heft de gemeente heffingen. De inkomsten hiervan mogen alleen besteed worden aan de dienst of het product waarover zij geheven worden. Onder de heffingen vallen onder meer de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) voert de volgende belastingzaken voor de gemeente uit:

Ga naar de website van de BSR (Deze link gaat naar een externe website)

Verblijfsbelasting en watertoeristenbelasting

Sinds februari 2019 kent de gemeente Maasdriel verblijfsbelasting en watertoeristenbelasting. Hiermee is niet alleen belasting verschuldigd voor het houden van recreatief nachtverblijf (toeristenbelasting), maar ook voor het houden van nachtverblijf voor huisvesting van bijvoorbeeld internationale werknemers en anderen die niet in de Basisregistratie Personen (BRP) van Maasdriel zijn ingeschreven.

Vanaf het belastingjaar 2023 zal de Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR in Tiel) de taken rond de verblijfsbelasting namens de gemeente Maasdriel uitvoeren. Belastingplichtigen worden begin 2024 door BSR apart benaderd voor het doen van aangifte over het jaar 2023 met een formulier. U bent verplicht op verzoek van de BSR opgave te doen van het aantal overnachtingen in uw accommodatie(s). De gemeente voert ook controles uit.

Kosten

Verblijfsbelasting per nacht € 1,58
Forfait voor seizoensplaatsen € 221,20
Watertoeristen (overnachting op boot) € 1,58
Forfait voor ligplaats € 52,14

Bezwaar maken tegen aanslag WOZ en belastingen BSR

Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag WOZ of tegen de WOZ-waarde? Wilt u voor de belastingen van BSR kwijtschelding, bezwaar indienen of hebt u vragen? Neem dan contact op met de BSR via 0344 70 47 04of kijk voor meer informatie op hun website bsr.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Bezwaar maken precariobelasting, watertoeristenbelasting, verblijfsbelasting

Wilt u bezwaar maken tegen precariobelasting, watertoeristenbelasting of verblijfsbelasting? Dat doet u bij de gemeente, via een van onderstaande knoppen. Bent u een inwoner? Gebruik dan de knop met DigiD. Hebt u een onderneming? Dan kunt u bezwaar indienen via eHerkenning.

Bezwaar indienen (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Bezwaar indienen (met eHerkenning) (Deze link gaat naar een externe website)