Belastingen 

De gemeente haalt een deel van haar inkomsten uit belastingen en heffingen. Deze inkomsten worden gebruikt om bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente. De belastingen en heffingen zijn te onderscheiden in algemene belastingen, heffingen en leges.

Algemene belastingen

De inkomsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad beslist zelf over waar zij deze middelen aan besteed. Onder de algemene belasting vallen onder meer de:

 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • watertoeristenbelasting
 • verblijfsbelasting
 • hondenbelasting

Heffingen

Naast de algemene belastingen heft de gemeente heffingen. De inkomsten hiervan mogen alleen besteed worden aan de dienst of het product waarover zij geheven worden. De gemeente mag ook niet meer heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Hierbij wordt gesproken over een kostendekkende heffing. Onder de heffingen vallen onder meer de:

 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing

Leges

Daarnaast heft de gemeente over een aantal producten en diensten leges. De hoogte van leges verschillen per onderwerp in hoogte, maar hebben ook het uitgangspunt dat ook zij kostendekkend zijn. U betaald leges bij bijvoorbeeld:

 • de aanvraag van een identiteitsbewijs of rijbewijs
 • het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap
 • het aanvragen van een bouwvergunning
 • het opvragen van informatie uit de gemeentelijk archieven

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Om de belastingheffing zo goed mogelijk uit te voeren laat de gemeente dit voor een aantal belastingen en heffingen door Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) doen. De BSR is een verbonden partij van de gemeente, die voor meerdere gemeenten de belastingheffing uitvoert. Door de belastingheffing door de BSR uit te laten voeren, wordt zowel de kwaliteit als de efficiëntie van de belastingheffing vergroot, wat betekent dat minder opgehaalde belastinginkomsten worden besteed aan het ophalen van de belastinginkomsten. Voor de gemeente Maasdriel voert de BSR de volgende belastingtaken uit:

 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • hondenbelasting
 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing

Bezwaar maken belastingen BSR

Wilt u voor deze belastingen kwijtschelding, bezwaar indienen enzovoorts dan kunt u ook daarvoor bij de BSR terecht. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de BSR (0344) 70 47 04

Bezwaar maken precariobelasting, watertoeristenbelasting, verblijfsbelasting

Wilt u bezwaar maken tegen precariobelasting, watertoeristenbelasting of verblijfsbelasting? Dan kan dat via een van onderstaande knoppen. Bent u een inwoner? Gebruik dan de knop met DigiD. Hebt u een ondernemen? Dan kunt u bezwaar indienen via eHerkenning.

Bezwaar indienen (met DigiD)

Bezwaar indienen (met eHerkenning)