Lees pagina voor

Spreidingswet

De instroom van asielzoekers in Nederland blijft hoog en de behoefte aan opvangplekken groeit. De overheid wil dat er voldoende opvangplekken zijn en dat het aantal asielzoekers eerlijk verdeeld wordt over de gemeenten in Nederland. Daarom is er een wet waarin gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheden in de opvang van asielzoekers krijgen. Die wet trad op 1 februari 2024 in werking en heet de Spreidingswet (Deze link gaat naar een externe website).

Wat betekent de Spreidingswet voor de gemeenten?

Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtigere verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Het creëren van opvangplekken voor vluchtelingen is niet meer vrijblijvend maar kan door de overheid worden opgelegd indien een gemeente niet vrijwillig met een locatie komt.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) blijft, net als nu het geval is, verantwoordelijk voor de begeleiding van vluchtelingen op de opvanglocatie.

Wat betekent de spreidingswet voor gemeente Maasdriel?

In Maasdriel vangen we momenteel circa 300 Oekraïense vluchtelingen op bij EuroParcs aan de Maas. De Spreidingswet betekent dat we in de regio samen moeten zorgdragen voor voldoende opvangplekken voor vluchtelingen. We zijn hierover met collega-gemeenten in overleg en onderzoeken alvast op welke manier we een bijdrage zouden kunnen leveren. Hiervoor verkennen we een aantal scenario’s:

  1. De mogelijkheid om flexwoningen te bouwen om aan de Maasdrielse woningbehoefte te voldoen voor woonurgenten, senioren en jongeren. De bouw van flexwoningen biedt ook plaats om statushouders sneller te kunnen plaatsen. Ook het scenario van flexwoningen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt onderzocht.
  2. De mogelijkheden voor eventuele (kleinschalige) opvang van jonge vluchtelingen in Maasdriel. Het gaat om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Dit zijn jongeren (onder de 18 jaar) die zonder ouders of begeleiders naar Nederland kwamen om asiel aan te vragen.
  3. Het scenario voor een opvanglocatie voor circa 100 vluchtelingen voor een jaar. Voor wat betreft de opvang van asielzoekers zetten we in op een gezamenlijke aanpak met de buurgemeenten.

Hoe werkt asiel aanvragen?

Asielzoekers zijn mensen die hun thuisland ontvluchten en bescherming aanvragen in een nieuw land. Een asielzoeker vraagt asiel aan door de (persoonlijke) situatie in zijn eigen land. Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij te vrezen heeft voor oorlog, doodstraf of executie, marteling of een andere onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoek dit en neemt deze beslissing. Lees meer over asiel aanvragen op de website van de IND (Deze link gaat naar een externe website).

Mensen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne krijgen momenteel automatisch tijdelijk asiel in Nederland zonder de asielprocedure te doorlopen. De verwachting is namelijk dat de bescherming maar tijdelijk nodig zal zijn. Deze uitzondering is nieuw en bestond bijvoorbeeld niet voor mensen die op de vlucht gingen voor de oorlog in Syrië.