Lees pagina voor

Exploitatievergunning

Om veilige, kwalitatief goede huisvesting van arbeidsmigranten te stimuleren en overlast te voorkomen, is er een exploitatievergunning voor elke huisvestingsvoorziening van arbeidsmigranten verplicht gesteld. De regels zijn te vinden in afdeling 16 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (Deze link gaat naar een externe website). Dit geldt voor de persoon die daadwerkelijk de woning verhuurt aan arbeidsmigranten (de exploitant).

We willen zorgen dat arbeidsmigranten op een menswaardige manier gehuisvest worden en niet met velen op een kamertje of in een schuurtje moeten wonen. Daarnaast moet er voor de woonomgeving geen overlast ontstaan. Daarom zijn er regels gesteld in het Beleid Huisvesting Arbeidsmigranten en in de APV. Ook wordt er gekeken naar het levensgedrag van de exploitant én de beheerder. We hebben beleidsregels (Deze link gaat naar een externe website) opgesteld over wat we in elk geval onder slecht levensgedrag verstaan. Een vergunning wordt geweigerd of ingetrokken als er volgens deze regels  sprake is van slecht levensgedrag. De wet Bibob kan worden toegepast.

Voor de gemeente, de toezichthouders, de handhavers maar ook voor de omwonenden moet er op elke locatie een beheerder aanwezig of bereikbaar zijn. De beheerder moet na een verzoek binnen 30 minuten ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast mogen de exploitant en beheerder niet onder curatele staan en moeten zij minimaal 21 jaar zijn.

Om te zorgen dat duidelijk is wat er wel en niet wenselijk is in en rondom een huisvestingslocatie, moet er een beheerprotocol zijn, waaruit blijkt hoe de locatie beheerd wordt, de bereikbaarheid is geregeld én welke huis- en leefregels er gelden.

Ook moet duidelijk zijn hoe de communicatie met de omwonenden verloopt en moet er een klachtenregeling vastgesteld zijn met een bijbehorende registratie.

Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan van zowel de APV als van het Huisvestingsbeleid én deze vergunning is verleend, mag er officieel gestart worden met het huisvesten van arbeidsmigranten op die locatie. Uiteraard houden wij ook zelf klachten over locaties bij en worden er steekproefsgewijs controles uitgevoerd.

Wanneer u de omgevingsvergunning(en) heeft ontvangen, kunt u een aanvraag indienen (PDF, 284.1 kB) voor de benodigde exploitatievergunning. Zijn er daarna wijzigingen in het beheer, dan vraagt u een wijziging van de vergunning aan.