Openbaar groen en bomen

Maasdriel is een landelijke gemeente met veel ruimte en waardevolle (natuur)landschappen. De gemeente kent een grote verscheidenheid aan groen, zoals plantsoenen, groenstroken, groenbakken, bermen, parken maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Openbaar groen en bomen dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de buitenruimte. Maar daarnaast heeft het ook invloed op de kwaliteit van leven van de mensen. Mensen kunnen niet zonder groen in hun leefomgeving. En daarom kan de woonomgeving niet zonder groene inrichting.

In de gemeente Maasdriel zijn ruimtelijke functies als wonen, werken, maatschappelijke functies, mobiliteit, natuur en recreatie ingebed in een groene omgeving. Samen vormen deze elementen de fysieke leefomgeving waarbij gestreefd wordt naar samenhang en afstemming.

De gemeente is erg zuinig op al het groen. We proberen ten alle tijden zo veel mogelijk groen te behouden en planten waar mogelijk groen aan. In 2019 is het een nieuw beleid voor groen vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt het beleid hier lezen.

Groen

Het aandeel gemeentelijke groenvoorziening komt neer op 47 hectare. Het groen bij u in de tuin is hierbij niet meegerekend. Het overgrote deel van de gemeentelijke groenvoorziening bestaat uit gras en kruidachtigen.

Bomen

Het gemeentelijke bomenbestand bevat ruim 15.000 bomen, wat met 24.000 inwoners grofweg neerkomt op 0,6 boom per inwoner. De bomen bij u in de tuin zijn hierbij niet meegerekend. De bomen zijn onderdeel van bepaalde structuren die door de gemeente heen lopen. Er is een hoofdstructuur, nevenstructuur en er zijn overige structuren.

Ook zijn er in de gemeente een aantal waardevolle bomen. Waardevolle bomen zijn extra belangrijke bomen binnen de gemeente. De bomen hebben een hoge status vanwege, de leeftijd, de grootte of bijvoorbeeld de standplaats.

Op de kaart kunt u de verschillende structuren en waardevolle bomen vinden.

Onderhoud openbaar groen

Sight Landscaping voert het onderhoud groen uit in onze gemeente.

De gemeente probeert op steeds meer plekken het groen ecologische en bij-vriendelijk te beheren. Zo worden bermen ecologisch beheerd en legen we, in samenwerkingen met bewoners en dorpsraden, bloemen- en kruidenweides aan.

Wet Natuurbescherming

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in de openbare ruimte is de gemeente wettelijk verplicht te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de wet Natuurbescherming. In deze wet is de bescherming van de inheemse planten en dieren vastgelegd. Door de werkzaamheden uit te voeren volgens een goedgekeurde gedragscode, geldt -in een aantal gevallen- een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de wet Natuurbescherming.