Lees pagina voor

Openbaar groen

Maasdriel is een landelijke gemeente met veel ruimte en waardevolle (natuur)landschappen. De gemeente kent een grote verscheidenheid aan groen, zoals plantsoenen, groenstroken, groenbakken, bermen, parken maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Openbaar groen en bomen dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de buitenruimte. Maar daarnaast heeft het ook invloed op de kwaliteit van leven van de mensen. Mensen kunnen niet zonder groen in hun leefomgeving. En daarom kan de woonomgeving niet zonder groene inrichting.

In de gemeente Maasdriel zijn ruimtelijke functies als wonen, werken, maatschappelijke functies, mobiliteit, natuur en recreatie ingebed in een groene omgeving. Samen vormen deze elementen de fysieke leefomgeving waarbij gestreefd wordt naar samenhang en afstemming.

De gemeente is erg zuinig op al het groen. We proberen ten alle tijden zo veel mogelijk groen te behouden en planten waar mogelijk groen aan. In 2019 is het een nieuw beleid voor groen vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt het beleid hier lezen.

Groen

Het aandeel gemeentelijke groenvoorziening komt neer op 47 hectare. Het groen bij u in de tuin is hierbij niet meegerekend. Het overgrote deel van de gemeentelijke groenvoorziening bestaat uit gras en kruidachtigen.

Bomen

Het gemeentelijke bomenbestand bevat ruim 15.000 bomen, wat met 24.000 inwoners grofweg neerkomt op 0,6 boom per inwoner. De bomen bij u in de tuin zijn hierbij niet meegerekend. De bomen zijn onderdeel van bepaalde structuren die door de gemeente heen lopen. Er is een hoofdstructuur, nevenstructuur en er zijn overige structuren.

Ook zijn er in de gemeente een aantal waardevolle bomen. Waardevolle bomen zijn extra belangrijke bomen binnen de gemeente. De bomen hebben een hoge status vanwege, de leeftijd, de grootte of bijvoorbeeld de standplaats.

Op de kaart (Deze link gaat naar een externe website) kunt u de verschillende structuren en waardevolle bomen vinden.

Onderhoud openbaar groen

SIGHT Landscaping beheert en onderhoudt in onze gemeente het groen in de openbare ruimte. De medewerkers die in onze gemeente aan het werk zijn, werken vanuit Werkzaak Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) en wonen in de regio. Werkzaak Rivierenland   begeleidt minder kansrijke werkzoekenden om werk te vinden en te behouden. SIGHT heeft ook een eigen standplaats in Kerkdriel, zo zijn de medewerkers altijd dichtbij. Wilt u meer weten over SIGHT? Kijk dan op www.sightlandscaping.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Duurzame uitvoering

Duurzaamheid staat binnen Maasdriel hoog op de agenda, ook in het beheer en onderhoud van het groen. SIGHT werkt op dat vlak zoveel mogelijk met elektrisch gereedschap en machines, die duurzaam worden opgeladen. Bijkomend voordeel: het voorkomt geluidshinder én het is beter voor de gezondheid van de medewerkers. Bij de bestrijding van onkruid op wegen en stoepen gebruikt SIGHT duurzaam opgewekt water uit restwarmte. Het hete water doodt het onkruid, maar is niet schadelijk voor de omgeving.

Oog voor biodiversiteit

Op steeds meer plekken beheren we het groen ecologisch en bij-vriendelijk. Zo beheren we bermen ecologisch en leggen we, in samenwerking met bewoners en dorpsraden, bloemen- en kruidenweides aan. Dat betekent ook dat we het gras soms wat langer laten staan en op een later moment maaien. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de verkeersveiligheid. Waar het vanuit dat oogpunt nodig is, maaien we bijtijds.

Vrijwilliger worden?

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die helpen het openbaar groen schoon te houden. Wilt u dat doen door zwerfafval te ruimen? Meld u dan aan en stuur een e-mail naar info@maasdriel.nl o.v.v. ‘vrijwilliger zwerfafval’. Wij zijn erg blij met uw hulp en werken graag samen aan een schone natuur!

Wet Natuurbescherming

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in de openbare ruimte is de gemeente wettelijk verplicht te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de wet Natuurbescherming. In deze wet is de bescherming van de inheemse planten en dieren vastgelegd. Door de werkzaamheden uit te voeren volgens een goedgekeurde gedragscode, geldt -in een aantal gevallen- een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de wet Natuurbescherming (Deze link gaat naar een externe website).