Door technische problemen zijn we minder goed bereikbaar via de telefoon. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Kunt u ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl. Excuses voor het ongemak.

Lees pagina voor

Gebiedsontwikkeling Alem en omgeving is haalbaar en biedt mooie kansen

24 augustus 2023

We hebben in het gebied rondom Alem en St. Andries plannen voor een gebiedsontwikkeling. Het gaat om circa 200 hectare extra riviernatuur. Daarnaast willen we toerisme en recreatie stimuleren. Onder andere door het verplaatsen van de haven naar het dorpshart, de aanleg van een fietsbrug tussen Alem en Kerkdriel en struinpaden. Een essentieel onderdeel voor de financiering van de plannen is grondstoffenwinning. De plannen voor de gebiedsontwikkeling stonden al in het Masterplan Maas dat de gemeenteraad in 2020 vaststelde. Het afgelopen jaar is om deze plannen verder uit te werken een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de effecten op het milieu en de omgeving.

Deze eerste onderzoeken laten zien dat de plannen in onderlinge samenhang kunnen worden uitgevoerd en dat ze een meerwaarde voor het gebied kunnen leveren voor wat betreft natuur, waterveiligheid, recreatie en leefbaarheid. De volgende tussenstap is een verdere verkenning. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting in september een besluit.

Wethouder Peter de Vries is enthousiast over de plannen:

“Deze gebiedsontwikkeling is een ontzettend mooie kans. Hiermee geven we een impuls aan het gebied rond Alem en St. Andries. Met onder meer de ontwikkeling van circa 200 hectare extra natuur worden het dorp en de omgeving meer gevarieerd. Bovendien wordt de ontwikkeling dan vrijwel geheel betaald met bijdragen van het Rijk, de provincie Gelderland en Dekker Groep en kost het de Maasdrielse gemeenschap niets. Alle opbrengsten blijven in het gebied en zijn ten gunste van Alem en omgeving.”

Besluitvorming stap voor stap

Het college stelt de raad nu voor een volgende stap te nemen: de verdere verkenning van de gebiedsontwikkeling. Als de gemeenteraad instemt met een verdere verkenning, moet het plan daarna eerst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besproken worden. Het ministerie zet zich namelijk in voor meer oppervlakte riviernatuur en daar staat dan ook een bijdrage tegenover. Als zij ook instemmen met de plannen worden deze verder uitgewerkt en volgt de verdere verkenning. Dit is dus nog geen definitief besluit. Bij de uitwerking van de verschillende onderdelen van het project zoeken de partijen de samenwerking met de omgeving en belanghebbenden. In 2025 wordt deze verkenning afgerond en neemt de gemeenteraad een volgend tussenbesluit over de plannen.

Gebiedsontwikkeling Alem en omgeving

De gemeente wil samen met haar partners (het Rijk, de provincies, waterschappen en Dekker Groep) in het gebied rondom Alem en St. Andries de natuur versterken, rivierverbeteringen doorvoeren, recreatie en toerisme stimuleren en delfstoffen winnen. Dit houdt onder meer in:

  • Meer riviernatuur met bos, (schier)eilanden en natuurvriendelijke oevers.
  • Het weer zichtbaar maken van oude rivierlopen en waterstandsdaling in geval van hoog water mogelijk maken.
  • Toerisme en recreatie stimuleren door onder andere het verplaatsen van de haven naar het dorpshart, de aanleg van een fietsbrug tussen Alem en Kerkdriel en de realisatie van struinpaden.
  • Grondstofwinning in het gebied (ontzanding). Dit geeft ruimte voor riviernatuur én levert belangrijke grondstoffen voor de bouw van woningen, dijken en infraprojecten zoals de verbreding van de A2. Vanuit grondstofwinning komen ook financiële middelen vrij voor de gebiedsontwikkeling.

Nu ontwikkelen is zelf regie houden

Er hangen in de toekomst sowieso ontwikkelingen in de lucht nabij Alem, vanuit grondstoffenwinning, waterveiligheid en natuurontwikkeling. Dekker Groep is bijvoorbeeld al jaren eigenaar van gronden in het gebied en kan op termijn zelf initiatief nemen voor grondstoffenwinning, mocht deze gebiedsontwikkeling nu niet doorgaan. Wethouder Peter de Vries zegt daarover:

“Juist door nu een integrale gebiedsontwikkeling ter hand te nemen grijpen we de kans om onze doelen te bereiken. Het is zonde om deze kans mis te lopen. Nu kunnen we samen met onze partners zelf de regie voeren en met grondstoffenwinning als kostendrager het gebied verder brengen.”

Meer informatie

Op de projectpagina gebiedsontwikkeling Alem vindt u meer uitgebreide informatie.