Begroting Maasdriel biedt ruimte voor uitvoering bestuursakkoord

Geplaatst op dinsdag 4 oktober 2022

Met vertrouwen presenteert het college van gemeente Maasdriel een sluitende concept begroting voor 2023. Het college start hiermee het eerste begrotingsjaar in de nieuwe bestuursperiode, waarin de uitvoering van het bestuursakkoord ‘Samen Doen’ centraal staat. Ondanks de financiële uitdagingen waar onze inwoners en wij mee te maken hebben, laat de concept meerjarenbegroting ook voor komende jaren positieve cijfers zien.

Uitvoeren van het bestuursakkoord ‘Samen Doen’

Komende jaren gaan we aan de slag met de speerpunten uit het bestuursakkoord. Zo willen we zorgen voor voldoende woningen, blijven we werken aan de leefbaarheid van de kernen en zetten we in op het versterken van recreatie en toerisme in Maasdriel.
In 2023 pakken we daarnaast door met het invoeren van verbeteringen in het onderwijs. Zo gaan we ons inzetten om taalachterstanden en schooluitval te verminderen. Ook willen we eenzaamheid terugdringen. Daarnaast werken we verder aan de 30 en 60 kilometerzones in alle kernen. Op het gebied van veiligheid en handhaving geven we uitvoering aan de integrale handhavingsvisie en breiden we het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uit. Bovendien gaat Maasdriel net als andere gemeenten aan de slag met de enorme opgaven die klimaatverandering met zich meebrengt.

Omgaan met financiële uitdagingen

Er zijn veel ontwikkelingen van buiten die invloed hebben op onze inwoners en op ons werk. Denk daarbij aan de oorlog in Oekraïne, het coronavirus, de stijgende energieprijzen en andere economische uitdagingen. Ook de stikstof-, klimaat-, woning- en personeelscrisis spelen daarbij een belangrijke rol. Wethouder Erik van Hoften: “We zijn blij dat we een sluitende concept begroting kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Maar we realiseren ons dat veel inwoners, verenigingen en bedrijven financiële zorgen hebben. Ook daar hebben we komende jaren oog voor. In 2023 onderzoeken we hoe we onze bestuurskracht kunnen verstevigen, zodat we ook op lange termijn om kunnen blijven gaan met alle uitdagingen die op ons en onze inwoners afkomen.”

Vervolg

Op donderdag 3 november 2022 besluit de gemeenteraad over de begroting die nu voorligt.

Meer nieuws