Tijdelijke versoepeling voor terrassen mogelijk

Geplaatst op woensdag 20 mei 2020

Per 1 juni worden de coronamaatregelen voor de horeca versoepeld. Dat kondigde het kabinet aan in een persconferentie op 19 mei jl. De eerdere aankondiging begin mei, dat terrassen naar alle waarschijnlijkheid per 1 juni open zouden kunnen, leidde al tot vragen van horecaondernemers over de mogelijkheden om terrassen uit te breiden. De gemeente Maasdriel is bereid – gelet op de bijzondere omstandigheden – versoepeling voor de horeca per 1 juni onder voorwaarden mogelijk te maken, zodat horecaondernemers bij de inrichting van hun terras kunnen voldoen aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Denk hierbij aan de anderhalve-meter-eis. Dit is één van de voorwaarden om terrassen weer te mogen openen. Daarnaast gelden er randvoorwaarden van de gemeente op het moment dat horecaondernemers willen afwijken van hun reguliere terrassituatie. Om daarvoor in aanmerking te komen, kunnen horecaondernemers een initiatief indienen bij de gemeente. Met deze meldingsplicht houdt de gemeente zicht op de initiatieven, terwijl vergunningsprocedures en leges worden voorkomen. De verruiming van de bestaande terrassen is vergunningsvrij. Mocht een horecaondernemer nog geen reguliere terrasvergunning hebben dan kan die worden aangevraagd volgens de normale vergunningsprocedure.

Randvoorwaarden voor initiatieven

Als horecaondernemers gebruik willen maken van de mogelijkheden tot versoepeling voor hun terras, kunnen zij daarvoor een initiatief uitwerken. Bij het uitwerken van het initiatief gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Er moet worden voldaan aan de landelijke coronarichtlijnen, de noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en het Protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca Nederland. 
 • De ondernemer is zelf verantwoordelijk om in de directe omgeving van het terras te peilen of men kan instemmen met de tijdelijke situatie.
 • Uitbreiding van terrassen vindt plaats in de directe nabijheid van het horecabedrijf. Dit kan ook aan de overkant van de straat zijn, tegenover het horecabedrijf.
 • Uitbreiding is bedoeld om de bestaande bezoekerscapaciteit te spreiden over een grotere oppervlakte om aan de 1,5 meter eis te voldoen.
 • Er worden geen openbare wegen afgesloten ten behoeve van de uitbreiding van het terras.
 • De bereikbaarheid voor hulpdiensten dient te allen tijde gegarandeerd te blijven.
 • Als het terras voor andere gebouwen wordt gesitueerd moet de toegankelijkheid van die gebouwen worden gewaarborgd.
 • De uitbreiding van het terras mag geen negatieve invloed hebben op de verkeerssituatie ter plaatse.
 • Tijdelijke terrasuitbreidingen houden rekening met de weekmarkt. Met andere woorden: de weekmarkt hoeft zich niet aan te passen aan de uitbreidingen van de terrassen. Ondernemers moeten hier afspraken met de weekmarkten over maken.
 • De initiatiefnemer draagt zorg voor het schoonmaken en schoon houden van het terrein en het afvoeren van het afval.
 • Het in gebruik nemen van een mobiele tap/buitenbar is in deze tijdelijke situatie wel toegestaan. Deze tap of buitenbar is bestemd om gasten op het terras van drank te voorzien. Er wordt geen drank verstrekt aan voorbijgangers.
 • Live optredens of andere voorzieningen voor het vermaak van de gasten zijn niet toegestaan. 
 • Sluitingstijden veranderen niet. 
 • Het gaat hierbij om een tijdelijke situatie tot uiterlijk 1 oktober 2020 of zoveel eerder wanneer een verdere verruiming van de maatregelen deze versoepeling voor terrassen overbodig maakt.

Beoordeling initiatieven

Om op 1 juni daadwerkelijk te kunnen starten, hebben horecaondernemers natuurlijk zo snel mogelijk uitsluitsel nodig. Daarom wil de gemeente het proces zo laagdrempelig mogelijk houden. Dat proces ziet er als volgt uit:

 • Initiatieven kunnen schriftelijk of via info@maasdriel.nl ingediend worden.
 • Wat heeft de gemeente nodig? Om de melding snel en goed te kunnen beoordelen vragen we horecaondernemers het volgende in te sturen:
 1. Naam, adres, postcode, telefoonnummer horeca inrichting;
 2. Locatie tijdelijk uitbreiding terras inclusief tekening met afmetingen;
 3. Inrichting van het terras; 

Het is gewenst dat op locaties waar horeca bij elkaar zit, ondernemers gezamenlijk tot een plan komen.

 • Alle ingediende verzoeken worden integraal beoordeeld door de gemeente Maasdriel. Vanuit deze beoordeling krijgen horecaondernemers binnen twee tot drie werkdagen een reactie. In het geval een beoordeling nadere toelichting vraagt, neemt de gemeente telefonisch contact op met de horecaondernemer. Vriendelijk verzoek om bij het indienen van het initiatief het telefoonnummer te vermelden waarop men bereikbaar is.

Meer nieuws