Lees pagina voor

Structuurvisie Ruimte voor MAASdriel

Ruimte voor MAASdriel is een project waarbij een aantal ruimtelijke opgaven in het Zandmerengebied bij Kerkdriel gecombineerd wordt met woningbouw, natuurontwikkeling, vergroting van het waterbergend vermogen van de Maas en ruimtelijke kwaliteitsverbetering. De eerste visie hiervoor is in 2003 vastgesteld als antwoord op het extreem hoge water in de Maas in 1993 en 1995.

Masterplan Maas

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad het Masterplan Maas (PDF, 3.3 MB) vastgesteld. Dat plan beschrijft de kansen die er liggen voor de gebieden grenzend aan de Maas. De ontwikkeling van een rivierfront Kerkdriel en de beëindiging of verplaatsing van de zandbedrijven (onderdeel van het project Ruimte voor MAASdriel) zijn ook in het bestuursakkoord benoemd als een van de belangrijkste projecten. Deze projecten moeten ertoe leiden dat er een aantrekkelijk gebied ontstaat waar mensen willen recreëren en wonen.

Ruimte voor Maasdriel

Ruimte voor Maasdriel is een ambitieus plan voor de herinrichting van de uiterwaarden bij Maasdriel. Het plan is een combinatie van rivierverruiming, woningbouwontwikkeling en recreatiemogelijkheden. Hiervoor zijn al sinds lange tijd plannen en ideeën in voorbereiding.
De gemeente Maasdriel en Maasfront Kerkdriel BV, bestaande uit NV NIBA en Cornelis Huygens Real Estate BV, hebben op 15 november 2022 een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van dit plan te toetsen.

Waterstandverlaging

De gemeente Maasdriel heeft in het verleden al meerdere malen met extreem hoog water te maken gehad. Om haar inwoners voor de toekomst te beschermen tegen hoogwater, hebben de gemeente Maasdriel, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en marktpartij NV Niba al eerder de handen ineen geslagen met het plan Ruimte voor MAASdriel. Dit plan voorziet in diverse waterstandverlagende maatregelen in De Zandmeren, waardoor ruimte ontstaat voor diverse ontwikkelingen, die zijn vastgelegd in het Masterplan Maas, zoals woningbouw en uitbreiding van de recreatieve voorzieningen in het gebied.

Rivierfront Kerkdriel

Het realiseren van deze waterstandsdaling maakt het mogelijk om het rivierfront Kerkdriel te gaan ontwikkelen. Deze woningbouwontwikkeling is geprojecteerd in het buitendijkse gebied tussen De Steigerboom en de Zandmeren.

Verplaatsing van de Zandoverslagbedrijven

In het plangebied zijn nu nog twee zandoverslagbedrijven actief. Het vinden van een eventuele alternatieve vestigingslocatie wordt in deze fase tevens onderzocht.

Haalbaarheidsonderzoek

Dit project vindt buitendijks plaats waardoor rekening gehouden moet worden met veel regels. Er zijn dan ook verschillende partijen bij het project betrokken, waaronder Rijkswaterstaat, waterschap, provincie en grondeigenaren. Ook zijn er nog veel vragen waar een antwoord op moet komen, voordat verdere besluitvorming mogelijk is. Zo is bijvoorbeeld woningbouw in het rivierfront pas mogelijk als er voldoende waterstandsdaling is bereikt en als zeker is dat de zandbedrijven stoppen of kunnen worden verplaatst.

Daarom vindt er nu eerst een haalbaarheidsonderzoek plaats dat zich richt op het gebied van de Zandmeren en de locatie tussen de oude bruggen in Hedel. Naar verwachting wordt de haalbaarheidsstudie in de zomer van 2024 opgeleverd.