Lees pagina voor

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2016

Bestemmingsplan ''Buitengebied, herziening 2016” (BP1134)

Het college heeft een raadsvoorstel opgesteld tot vaststelling van het “Plussenbeleid Maasdriel”, het “PlanMER Maasdriel”, het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2016” (BP1134) en het bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2019, reparatie Langestraat 37-39 (BP1193). Onderstaand vindt u de daarvoor opgestelde  documenten.
De raad wordt in een extra raadsvergadering op woensdag 26 juni 2019 voorgesteld in te stemmen met dat voorstel. Voorafgaand daaraan zal er ook een extra vergadering zijn van de commissie Ruimte op woensdag 5 juni 2019. Tijdens deze vergaderingen worden de plannen en het voorstel besproken en behandeld. Indieners van zienswijzen kunnen daar eventueel ook inspreken.
De herziening is noodzakelijk om voorbereid te zijn op de Omgevingswet en de verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening om een actueel bestemmingsplan te hebben.
Eerder waren onder andere planschade en ontwikkelingen rond het Programma Aanpak Stikstof(PAS) reden voor vertraging.
Er wordt dus ook afzonderlijk een beslissing genomen over de vaststelling van Plussenbeleid Maasdriel. Dit zijn beleidsregels om onder voorwaarden ruimte te kunnen geven aan niet-grondgebonden veehouderijen. Dit sluit aan bij het beleid van de provincie. Ook wordt er beslist over het PlanMER.
Bij het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan is ook een Nota zienswijzen opgenomen waarin het college voorstelt hoe om te gaan met de ingekomen zienswijzen. Waar mogelijk wordt voorgesteld de zienswijzen over te nemen. Daar waar de zienswijzen afwijken van het beleid en er ook geen overwegende redenen zijn om van het beleid af te wijken, wordt voorgesteld die niet over te nemen.
Het voorstel tot vaststelling bevat ook enkele voorstellen tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. Deze wijzigingen komen voort uit ambtelijk voorgestelde wijzigingen en uit ingediende zienswijzen. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld de omschakeling naar een geitenbedrijf niet meer bij recht toe te staan maar om hiervoor een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan voor te schrijven, waarbij moet zijn aangetoond dat er geen gevaren zijn voor de volksgezondheid.


Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website).
Het raadsvoorstel en de openbare bijlagen vindt u op website van de raad van Maasdriel (Deze link gaat naar een externe website) onder punt 4.