Lees pagina voor

Privacyverklaring Wet Politiegegevens gemeente Maasdriel

De gemeente Maasdriel heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor het uitvoeren van taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid.

Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak, zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde, dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens waaronder dat de gemeente transparant is richting betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt de gemeente persoonsgegevens in het kader van de Wet politiegegevens (Wpg)? 

Onder de Wpg worden persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerkt. Deze doeleinden staan beschreven in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aan:

Welke persoonsgegevens worden in het kader van de Wet politiegegevens verwerkt? 

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal registreren wij contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs. Wij verzamelen ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling.

Het is mogelijk om een coulanceverzoek in te dienen voor een proces-verbaal. Wij verzamelen dan, naast de gegevens die al bij het verzoek zijn verstrekt, contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, het proces-verbaalnummer en eventueel overige op het vergrijp van toepassing zijnde gegevens.

Als wij aangifte doen bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en -datum, tag en/of sign bij een graffiti-incident en tijd, plaats en soort strafbaar feit. Bij een spuugincident verzamelen wij DNA van de verdachte.

Bij het signaleren van overtreders, het opsporen van verdachten van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten, maken wij ook gebruik van camerabeelden.

Wat is de grondslag van de verwerking? 

De grondslag waarop de boa’s persoonsgegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

De boa’s verwerken persoonsgegevens op grond van:

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens? 

In de Wpg staan wettelijk bepaalde termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de politietaak.
Camerabeelden bewaren wij, als er geen incident is geweest, maximaal 28 dagen. Camerabeelden die worden gebruikt voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) bewaren wij om over te dragen aan de politie bij strafrechtelijke procedures.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld? 

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht.

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal controleren wij gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doen wij opnieuw na het versturen van de eerste betaalherinnering vanwege bijvoorbeeld zwartrijden. Soms is het nodig dat de gemeente de geregistreerde persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waarbij de gemeente aangifte doet. Daarnaast delen wij soms persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld incassobureaus, cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd.

Wat zijn uw rechten onder de Wet politiegegevens? 

Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente onder de Wpg van u verwerkt, in te zien.

Als uw persoonsgegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn, kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Daarnaast kunt u persoonsgegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal indienen via de buttons op de pagina privacyrechten-en-verzoeken. Vermeld hierbij dat het een verzoek betreft in het kader van de Wpg.

Ook kunt u een verzoek schriftelijk indienen op het gemeentekantoor. Wanneer u geen gebruik maakt van DigiD dan vragen wij u om uzelf op een andere manier te identificeren. Bijvoorbeeld door naar het gemeentekantoor te komen met uw ID bewijs of paspoort.

U ontvangt van ons bericht als uw verzoek in behandeling is genomen. 

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als:

Tot slot kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de Wpg worden verwerkt.

Meer informatie of vragen

Hebt u verdere vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Wpg, neem dan contact op met de privacy officer of functionaris gegevensbescherming van de gemeente. Mail naar privacy@bommelerwaard.nl of bel telefoonnummer 14 0418.