Proces

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Na jarenlang uitgebreid extern onderzoek naar de haalbaarheid en de plek van de Zuidelijke Ontsluitingsroute, koos de gemeenteraad op 9 december 2021 voor de verdere uitwerking van één van de twee routes die nog als optie voorlagen. Op 13 januari 2022 stelde de raad de lijst met percelen vast die mogelijk (deels) nodig zijn voor de gekozen voorkeursroute. De perceeleigenaren ontvingen daarover een brief. Ligt een perceel op de voorkeursroute? Dan geldt op die grond voor drie jaar de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Dat betekent dat als de eigenaren van deze percelen hun grond willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Als zij dat doen, gaan we daarover met die eigenaren in gesprek.

Op dit moment hebben we enkele percelen aangekocht. Daarnaast zijn we met enkele anderen in overleg over de aankoop van gronden. Of we daadwerkelijk alle percelen helemaal nodig hebben, is nu nog niet bekend. Voordat de Wvg begin 2025 vervalt, is dat duidelijk. Onderaan deze pagina vindt u de stukken die bij het genomen besluit horen en de publicatie van het besluit.

Hoe nu verder?

Op dit moment werken we de gekozen voorkeursroute verder uit. Zo gaan we, samen met een extern adviesbureau, aan de slag met het technisch voorontwerp van de weg. Dit ontwerp heeft betrekking op verkeer, waterhuishouding en landschappelijke inpassing, waarbij de uitvoering van zowel de aansluiting op de Provincialeweg als die op de Zandmeren bijzondere aandacht vragen.
Tijdens dat proces weten we steeds nauwkeuriger waar de weg komt te liggen en welke (delen van) percelen er nodig zijn. Het voorkeursrecht ligt zo kort mogelijk op de percelen en alleen op de grond die nog serieus in beeld is voor de route. Inmiddels is bekend dat we de grond van 28 van de 109 percelen met zekerheid niet helemaal nodig hebben. Nu er ruimte is om het aangewezen gebied te verkleinen, doen we dat zo snel mogelijk. Voor die delen van percelen wordt het voorkeursrecht dan ook ingetrokken. Eigenaren van die percelen mogen bij de verkoop van het perceel het hele perceel aan de gemeente aanbieden, maar dat hoeft niet meer. Ze zijn alleen nog verplicht om het deel waarop het voorkeursrecht geldt aan te bieden aan de gemeente als ze het willen verkopen. De eigenaren van die percelen ontvangen een brief daarover.

Planning op hoofdlijnen

Het is de bedoeling om het technisch voorontwerp uiterlijk in juni 2023 af te ronden. Vervolgens gaan we aan de slag met de ruimtelijke procedure. Er is namelijk een nieuw bestemmingsplan nodig. We bereiden ons daar nu op voor. Ook werken we aan het financiële plan voor de route. Tegelijkertijd blijven we bezig met de verwerving van gronden. Al deze voorbereidingen zijn erop gericht om de ZOR in 2029 te openen.

Op de afbeelding is de planning ZOR aangeggeven: Raadsbesluit december 2021 Ontwerp 2022-2024 Verwerven gronden 2022-2027 Aanpassen bestemmingsplan 2023 – 2025 Voorbereiding aanleg 2026 – 2028 Aanleggen 2028 – 2029 +- 2029 klaar

*Deze planning op hoofdlijnen is een streven en kan gedurende het project worden aangepast. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Planning uitgeschreven:

  • Raadsbesluit december 2021
  • Ontwerp 2022 - 2024
  • Verwerven gronden 2022 - 2027
  • Aanpassen bestemmingsplan 2023 - 2025
  • Voorbereiding aanleg 2026 - 2028
  • Aanleggen 2028 - 2029
  • Rond 2029 klaar

Bijbehorende stukken

De stukken die bij de genomen besluiten horen en de publicaties van het besluit, vindt u hieronder terug. 

Publicaties gemeenteblad

Raads- en collegebesluiten

Overige stukken/bijlagen