Lees pagina voor

Proces

Raadsbesluit

Na jarenlang uitgebreid extern onderzoek naar de haalbaarheid en de plek van de Zuidelijke Ontsluitingsroute, koos de gemeenteraad op 9 december 2021 voor de verdere uitwerking van één van de twee routes die nog als optie voorlagen. Op 13 januari 2022 stelde de raad de lijst met percelen vast die mogelijk (deels) nodig zijn voor de gekozen voorkeursroute. De perceeleigenaren ontvingen daarover een brief. Onderaan deze pagina vindt u de stukken die bij het genomen besluit horen en de publicatie van het besluit.

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Ligt een perceel op de voorkeursroute? Dan geldt op die grond voor drie jaar de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).
Dat betekent dat als de eigenaren van deze percelen hun grond willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Als zij dat doen, gaan we daarover met die eigenaren in gesprek.
Op dit moment hebben we enkele percelen aangekocht. Daarnaast zijn we met enkele anderen in overleg over de aankoop van gronden.
Of we daadwerkelijk alle percelen helemaal nodig hebben, is nu nog niet bekend. Voordat de Wvg begin 2025 vervalt, is dat duidelijk. Het voorkeursrecht ligt zo kort mogelijk op de percelen en alleen op de grond die nog serieus in beeld is voor de route.

Afronding technisch voorontwerp

Na grondige voorbereidingen is het technisch voorontwerp, in samenwerking met een extern adviesbureau, verder uitgewerkt. Dit ontwerp heeft betrekking op verkeer, waterhuishouding en landschappelijke inpassing. Inmiddels is het ontwerp afgerond en in juli 2023 heeft het college daarmee ingestemd.

Hoe nu verder?

De volgende stap is de ruimtelijke procedure. Hiervoor zijn veldonderzoeken uitgevoerd.

Voor de weg is ook een nieuw bestemmingsplan nodig. Het voorontwerp van het bestemmingsplan (Deze link gaat naar een externe website) heeft van eind augustus tot begin oktober 2023 zes weken ter inzage gelegen. Inwoners van Maasdriel en andere belanghebbenden waren toen in de gelegenheid om een schriftelijke reactie in te dienen op de plannen. De reacties die we daarop hebben gekregen, zijn zorgvuldig afgewogen en verwerkt.

Op basis daarvan zijn we aan de slag gegaan om van het voorontwerp een ontwerp bestemmingsplan te maken. Dat plan is van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 in te zien via ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website) of op het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

Op 15 januari 2024 is er van 19:30 tot 21:00 uur op het gemeentehuis in Kerkdriel een inloopbijeenkomst. Tijdens deze avond is het ontwerp bestemmingsplan in te zien en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Perceeleigenaren en direct omwonenden worden hier persoonlijk voor uitgenodigd.

Tegelijkertijd blijven we bezig met de verwerving van gronden. Al deze voorbereidingen zijn erop gericht om de ZOR in 2029 te openen.

Op de afbeelding is de planning ZOR aangeggeven: Raadsbesluit december 2021 Ontwerp 2022-2024 Verwerven gronden 2022-2027 Aanpassen bestemmingsplan 2023 – 2025 Voorbereiding aanleg 2026 – 2028 Aanleggen 2028 – 2029 +- 2029 klaar

Deze planning op hoofdlijnen is een streven en kan gedurende het project worden aangepast. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Planning uitgeschreven:

Bijbehorende stukken

De stukken die bij de genomen besluiten horen en de publicaties van het besluit, vindt u hieronder terug.


Publicaties gemeenteblad

Publicatie Gemeenteblad 14 januari 2022 (Deze link gaat naar een externe website)
Publicatie Gemeenteblad 12 juli 2022 (Deze link gaat naar een externe website)


Raadsbesluiten

Bekijk via de links hieronder de raadsbesluiten tijdens de raadsvergaderingen. Op die pagina's vindt u ook de bijbehorende documenten.
Raadsbesluit 9-12-2021 (Deze link gaat naar een externe website)
Raadsbesluit vaststellen definitieve percelen tijdens raadsvergadering 13-01-2022 (Deze link gaat naar een externe website)


Collegebesluit gedeeltelijke intrekking aanwijzing voorkeursrecht 5-7-2022

In januari heeft de gemeente op 109 percelen een voorkeursrecht gevestigd voor de ontwikkeling van de Zuidelijke ontsluitingsroute. Na heroverweging heeft het college besloten voor een aantal percelen (28) de aanwijzing gedeeltelijk in te trekken. Het gaat om delen van percelen waarvan nu al is vastgesteld dat ze niet bruikbaar of benodigd zijn voor realisatie van het tracé. Om welke percelen het gaat en wat de omvang van de wijziging betreft wordt hieronder zichtbaar door middel van een digitale kaart en de overzichtskaart gedeeltelijke intrekking. De eigenaren van deze percelen zijn persoonlijk geïnformeerd.

Digitale kaart (Deze link gaat naar een externe website)
Overzichtskaart gedeeltelijke intrekking (PDF, 1.4 MB)


Wilt u graag de gedetailleerde kaveltekeningen of andere documenten over de ZOR inzien? Stuur dan een mail naar zor@maasdriel.nl.

Bijbehorende stukken

De stukken die bij de genomen besluiten horen en de publicaties van het besluit, vindt u hieronder terug. 

Publicaties gemeenteblad

Raadsbesluiten

Bekijk via de links hieronder de raadsbesluiten tijdens de raadsvergaderingen. Op die pagina's vindt u ook de bijbehorende documenten. 

Collegebesluit gedeeltelijke intrekking aanwijzing voorkeursrecht 5-7-2022

In januari heeft de gemeente op 109 percelen een voorkeursrecht gevestigd voor de ontwikkeling van de Zuidelijke ontsluitingsroute. Na heroverweging heeft het college besloten voor een aantal percelen (28) de aanwijzing gedeeltelijk in te trekken. Het gaat om delen van percelen waarvan nu al is vastgesteld dat ze niet bruikbaar of benodigd zijn voor realisatie van het tracé. Om welke percelen het gaat en wat de omvang van de wijziging betreft wordt hieronder zichtbaar door middel van een digitale kaart en de overzichtskaart gedeeltelijke intrekking. De eigenaren van deze percelen zijn persoonlijk geïnformeerd.

Wilt u graag de gedetailleerde kaveltekeningen of andere documenten over de ZOR inzien? Stuur dan een mail naar zor@maasdriel.nl.