Door technische problemen zijn we minder goed bereikbaar via de telefoon. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Kunt u ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl. Excuses voor het ongemak.

Lees pagina voor

Proces

Raadsbesluit

Na jarenlang uitgebreid extern onderzoek naar de haalbaarheid en de plek van de Zuidelijke Ontsluitingsroute, koos de gemeenteraad op 9 december 2021 voor de verdere uitwerking van één van de twee routes die nog als optie voorlagen. Op 13 januari 2022 stelde de raad de lijst met percelen vast die mogelijk (deels) nodig zijn voor de gekozen voorkeursroute. De perceeleigenaren ontvingen daarover een brief.  Onderaan deze pagina vindt u de stukken die bij het genomen besluit horen en de publicatie van het besluit.

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Ligt een perceel op de voorkeursroute? Dan geldt op die grond voor drie jaar de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).
Dat betekent dat als de eigenaren van deze percelen hun grond willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Als zij dat doen, gaan we daarover met die eigenaren in gesprek.
Op dit moment hebben we enkele percelen aangekocht. Daarnaast zijn we met enkele anderen in overleg over de aankoop van gronden.

Of we daadwerkelijk alle percelen helemaal nodig hebben, is nu nog niet bekend. Voordat de Wvg begin 2025 vervalt, is dat duidelijk. Het voorkeursrecht ligt zo kort mogelijk op de percelen en alleen op de grond die nog serieus in beeld is voor de route.
Afronding technisch voorontwerp
Na grondige voorbereidingen is het technisch voorontwerp, in samenwerking met een extern adviesbureau, verder uitgewerkt. Dit ontwerp heeft betrekking op verkeer, waterhuishouding en landschappelijke inpassing. Inmiddels is het ontwerp afgerond en in juli 2023 heeft het college daarmee ingestemd.

Hoe nu verder?

De volgende stap is de ruimtelijke procedure. Voor de weg is namelijk een nieuw bestemmingsplan nodig. Het voorontwerp van het bestemmingsplan (Deze link gaat naar een externe website) ligt vanaf 24 augustus 2023 zes weken ter ter inzage. Inwoners van Maasdriel en andere belanghebbenden bij de ZOR zijn dan in de gelegenheid om een schriftelijke reactie in te dienen op de plannen.

Ook werken we aan het financiële plan voor de route. Tegelijkertijd blijven we bezig met de verwerving van gronden. Al deze voorbereidingen zijn erop gericht om de ZOR in 2029 te openen.

Op de afbeelding is de planning ZOR aangeggeven: Raadsbesluit december 2021 Ontwerp 2022-2024 Verwerven gronden 2022-2027 Aanpassen bestemmingsplan 2023 – 2025 Voorbereiding aanleg 2026 – 2028 Aanleggen 2028 – 2029 +- 2029 klaar

Deze planning op hoofdlijnen is een streven en kan gedurende het project worden aangepast. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Planning uitgeschreven:

Bijbehorende stukken

De stukken die bij de genomen besluiten horen en de publicaties van het besluit, vindt u hieronder terug. 

Publicaties gemeenteblad

Raadsbesluiten

Bekijk via de links hieronder de raadsbesluiten tijdens de raadsvergaderingen. Op die pagina's vindt u ook de bijbehorende documenten. 

Collegebesluit gedeeltelijke intrekking aanwijzing voorkeursrecht 5-7-2022

In januari heeft de gemeente op 109 percelen een voorkeursrecht gevestigd voor de ontwikkeling van de Zuidelijke ontsluitingsroute. Na heroverweging heeft het college besloten voor een aantal percelen (28) de aanwijzing gedeeltelijk in te trekken. Het gaat om delen van percelen waarvan nu al is vastgesteld dat ze niet bruikbaar of benodigd zijn voor realisatie van het tracé. Om welke percelen het gaat en wat de omvang van de wijziging betreft wordt hieronder zichtbaar door middel van een digitale kaart en de overzichtskaart gedeeltelijke intrekking. De eigenaren van deze percelen zijn persoonlijk geïnformeerd.

Wilt u graag de gedetailleerde kaveltekeningen of andere documenten over de ZOR inzien? Stuur dan een mail naar zor@maasdriel.nl.