Lees pagina voor

Nieuwsbrief juli 2023

Voorwoord

Beste grondeigenaren, direct omwonenden van de Zuidelijke Ontsluitingsroute en belangstellenden.

Voor u ligt de derde nieuwsbrief over de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR). Met nieuwsbrieven, maar ook via
persoonlijke gesprekken en de pagina ZOR houden we u op de hoogte van dit belangrijke project.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we op koers liggen met het realiseren van de ZOR. Met elkaar werkten we afgelopen tijd hard
aan het technisch voorontwerp, waar we nu de laatste hand aan leggen. Komende periode staat dan ook vooral in het teken van de
procedure rondom het bestemmingsplan. U leest er verderop in de nieuwsbrief meer over.

Zo werken we samen stap voor stap aan de realisatie van de ZOR, waarmee we onze mooie gemeente klaarmaken voor de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Peter de Vries
Projectwethouder ZOR

Projectwethouder ZOR Peter de Vries

Planning

Waar zijn en gaan we mee aan de slag?


Eind 2021 nam de gemeenteraad het besluit om één route uit te werken. Na grondige voorbereidingen is het technisch voorontwerp inmiddels, in samenwerking met een extern adviesbureau, verder uitgewerkt. Dit ontwerp heeft betrekking op verkeer, waterhuishouding en landschappelijke inpassing, waarbij bijzondere aandacht is voor de aansluiting op de Provincialeweg en op de Zandmeren.

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het technisch voorontwerp.
De volgende stap is de ruimtelijke procedure. Voor de weg is namelijk een nieuw bestemmingsplan nodig. Na de zomervakantie doen we hiervoor veldonderzoeken.

We verwachten het bestemmingsplan eind augustus als voorontwerp ter inzage te leggen en maken dit dan bekend via onze kanalen.
Iedereen is dan in de gelegenheid om een reactie in te dienen op de plannen. In totaal neemt deze procedure zo’n 1,5 tot 2 jaar in beslag. Dit duurt zolang omdat alle belangen heel zorgvuldig gewogen en meegenomen moeten worden.
Al deze voorbereidingen zijn erop gericht om de ZOR in 2029 te openen.

Op de afbeelding is de planning ZOR aangeggeven: Raadsbesluit december 2021 Ontwerp 2022-2024 Verwerven gronden 2022-2027 Aanpassen bestemmingsplan 2023 – 2025 Voorbereiding aanleg 2026 – 2028 Aanleggen 2028 – 2029 +- 2029 klaar

Grond

Aankoop gronden

De afgelopen periode hebben we op diverse locaties grond en/of opstallen aangekocht. Ook op dit moment zijn we in gesprek met een
aantal perceeleigenaren over aankoop van gronden of om vrijblijvend de mogelijkheden met elkaar te verkennen.
Bent u eigenaar van grond, waarop de toekomstige ZOR komt te liggen, en wilt u uw grond aanbieden aan de gemeente? Of wilt u een verkennend gesprek over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met onze coördinator grondverwerving, de heer Evert Morren.
Hij is bereikbaar via e.morren@maasdriel.nl of 06 22 19 99 98.

Participatie

Samen werken we aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel. Om te komen tot een gedegen technisch voorontwerp, wisselen we daarom geregeld van gedachten met betrokkenen over bepaalde onderwerpen. Denkt u daarbij aan de inpassing van de weg in het landschap, aansluitingen van bestaande wegen op de ZOR en het minimaliseren van overlast voor u en andere inwoners en
ondernemers.

Meedenkgroep denkt actief mee

Om vanuit verschillende hoeken input te krijgen, hebben we een meedenkgroep van 13 personen. De groep bestaat
uit eigenaren (van woningen of van landbouwgrond op de route), direct omwonenden, leden van de dorpsraden van
Kerkdriel en Velddriel, leden van Ondernemersvereniging De Zandmeren en een lid van de ZLTO.

Afgelopen maanden kwamen we drie keer met de meedenkgroep bijeen om samen het technisch voorontwerp
te doorlopen. Daar kwamen veel nuttige en constructieve reacties op. Bij het opstellen van het ontwerp hebben we
waar mogelijk de input van de meedenkgroep meegenomen. Zo is naar aanleiding van de bespreking in de meedenkgroep
besloten om ook landbouwvoertuigen op de ZOR toe te staan. Verder heeft de meedenkgroep aandacht gevraagd
voor het in stand houden van het open komlandschap en voor goede en veilige aansluitingen op de ZOR en de
Provincialeweg. Deze punten worden in het definitieve ontwerp verder uitgewerkt. Ook in de komende periode blijft
de meedenkgroep aangesloten.

Persoonlijk gesprek bij u aan tafel

Als u daar behoefte aan hebt, blijven we sowieso gedurende het hele traject persoonlijk in gesprek met u als
perceeleigenaar of direct omwonende. Bent u nog niet met ons in gesprek geweest en wilt u dat alsnog? Dat kan!
Stuurt u dan een e-mail met uw contactgegevens naar zor@maasdriel.nl en we plannen een afspraak met u in.

Projectteam

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar zor@maasdriel.nl. Hebt u behoefte aan persoonlijk contact? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de ZOR, Cees Veldman via 06 54 96 88 27.
In de vorige nieuwsbrief stelde hij zich voor. Deze nieuwsbrief stelt projectleider Gert-Jan van den Dries zich graag voor.

Op 1 januari 2023 ben ik als projectleider voor de ZOR aan de slag
gegaan. In de afgelopen 30 jaar heb ik veel ervaring opgedaan
in de samenwerking tussen overheden en de samenleving bij
gebiedsontwikkeling en infrastructuur. Complexe opgaven
begeleiden, waarbij mensen samen werken om aansprekende
resultaten te behalen, geeft mij energie om daar de schouders
onder te zetten. Vanuit mijn sleutelpositie richt ik mij op
de verbinding tussen alle betrokkenen om zo de Zuidelijke
Ontsluitingsroute te gaan realiseren. Want samen werken we dan
aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel!

Foto Gert-Jan den Dries projectleider