Lees pagina voor

Nieuwsbrief december 2023

De volgende stap op weg naar de ZOR: het ontwerp bestemmingsplan

Terugblik 2023

In het afgelopen jaar namen we een aantal belangrijke stappen op weg naar een nieuwe ontsluitingsroute aan de zuidzijde van Velddriel en Kerkdriel, de ZOR. Het uitgangspunt daarbij was het raadsbesluit van december 2021, waarbij de ligging van het tracé van de ZOR is bepaald.

In de eerste helft van 2023 werkten we het grove tracé uit in een technisch voorontwerp. Daarbij hielden we rekening met de uitvoerbaarheid en verschillende (ruimtelijke) onderdelen die nodig zijn om de weg aan te kunnen leggen. Denk daarbij aan het wegprofiel, bermen en watergangen, kruisingen, landschappelijke inpassing en aansluitingen op bestaande wegen.

“ Komt u naar de inloopavond op 15 januari 2024? U kunt het ontwerp bestemmingsplan dan inzien en daar vragen over stellen.”

Bij de totstandkoming van het technisch voorontwerp voerden we intensief overleg met de meedenkgroep, bestaande uit omwonenden, grondeigenaren, dorpsraden, ondernemers van de Zandmeren en belangenverenigingen. Mede op basis daarvan zijn enkele technische en verkeerskundige aanpassingen aangebracht. Het technisch voorontwerp was input voor het voorontwerp bestemmingsplan.

In augustus stemde het college in met het voorontwerp bestemmingsplan, waarna het zes weken ter inzage lag. Op 11 september organiseerden we daarover een inloopavond. Op het voorontwerp bestemmingsplan konden inwoners en betrokken instanties, zoals het waterschap en de provincie, inspraakreacties indienen. Deze inspraakreacties zijn zorgvuldig beoordeeld en van een reactie voorzien. Op maasdriel.nl/zor vindt u daar meer informatie over.

Om te komen tot het nieuwe bestemmingsplan voerde een bureau milieukundige veldonderzoeken uit. Ook lieten wij de gevolgen van de ZOR op het geluid onderzoeken. De ZOR krijgt een geluidsreducerend wegdek, waardoor het geluid binnen de wettelijke grenswaarde blijft.

Nieuwe fase: op naar een bestemmingsplan

De uitkomsten van de inspraakprocedure en de milieukundige veldonderzoeken verwerkten we in het ontwerp bestemmingsplan. Van 21 december tot en met 31 januari is dit plan in te zien via ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website) en tijdens openingstijden op het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

Op 15 januari 2024 is er gelegenheid om het plan in te zien en vragen te stellen aan betrokken ambtenaren tijdens een inloopavond in het gemeentehuis. Van 19:30 tot 21:00 uur kunt u binnenlopen. Op het plan kunnen inwoners en/of belanghebbenden zienswijzen indienen. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan op 26 september 2024 vast.

Hoe nu verder?

Als het ontwerp bestemmingsplan is vastgesteld, gaan wij intensiever in overleg met perceeleigenaren over de grondverwerving. Verder gaan wij van start met de uitwerking van het technisch voorontwerp om te komen tot een technisch definitief ontwerp. Dan zoeken we contact met perceeleigenaren over de aansluiting van de ZOR op hun erf. Ook gaan we de meedenkgroep vragen om mee te denken over de uitvoering, bijvoorbeeld over het zoveel mogelijk beperken van overlast in die fase. Al deze voorbereidingen zijn erop gericht om de ZOR in 2029 te openen.