Lees pagina voor

Nieuwsbrief december 2022

Voorwoord

Beste grondeigenaren en direct omwonenden van de Zuidelijke Ontsluitingsroute,

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR). Met nieuwsbrieven, maar ook via persoonlijke gesprekken en de website houden we u op de hoogte van dit belangrijke project. Voor veel inwoners en bedrijven heeft de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsroute voordelen. Met de ZOR houden we Maasdriel in de toekomst namelijk veilig, bereikbaar én
leefbaar. Tegelijkertijd zijn we ons er ook zeer van bewust dat de ZOR voor u als grondeigenaar of direct omwonende op een andere manier veel impact heeft. We doen er dan ook alles aan om bij de uitwerking van de plannen voor de nieuwe weg rekening te houden met de zorg- en aandachtspunten die bij u leven. Daarom werken we de exacte ligging en de ruimtelijke inpassing van de weg uit in
overleg met de omgeving.

Onlangs stelden we na een zorgvuldig proces dan ook een meedenkgroep samen van inwoners en ondernemers die met ons mee gaan denken over de verdere uitwerking en het ontwerp van de ZOR. In een eerste bijeenkomst in november maakten we kennis met elkaar. Uit die kennismakingsbijeenkomst bleek een grote betrokkenheid van de leden van de meedenkgroep, waardoor we het volste vertrouwen hebben in het verdere traject samen. 

Zo werken we samen stap voor stap aan de realisatie van de ZOR, waarmee we onze mooie gemeente klaarmaken voor de toekomst!

Met vriendelijke groet,


Peter de Vries
Projectwethouder ZOR

Projectwethouder ZOR Peter de Vries

Planning

Waar zijn en gaan we mee aan de slag?

Eind vorig jaar nam de gemeenteraad het besluit om één route uit te werken. Vervolgens hebben we voorbereidingen getroffen voor de ontwerpfase van de ZOR. Komende maand gaan we, in samenwerking met een extern adviesbureau, daadwerkelijk aan de slag met het uitwerken van het technisch voorontwerp. Dit ontwerp heeft betrekking op verkeer, waterhuishouding en landschappelijke inpassing, waarbij de uitvoering van zowel de aansluiting op de Provincialeweg als die op de Zandmeren bijzondere aandacht vragen.

Het is de bedoeling om het technisch voorontwerp uiterlijk in juni 2023 af te ronden. Vervolgens gaan we aan de slag met de ruimtelijke procedure. Voor de weg is namelijk een nieuw bestemmingsplan nodig. Deze procedure start medio 2023 met een voorontwerp en neemt in totaal zo’n 1,5 tot 2 jaar in beslag. Dit duurt zo lang omdat alle belangen heel zorgvuldig gewogen en meegenomen moeten
worden. Tegelijkertijd blijven we bezig met de verwerving van gronden. Al deze voorbereidingen zijn erop gericht om de ZOR in 2029 te openen. We houden u op de hoogte.

Op de afbeelding is de planning ZOR aangeggeven: Raadsbesluit december 2021 Ontwerp 2022-2024 Verwerven gronden 2022-2027 Aanpassen bestemmingsplan 2023 – 2025 Voorbereiding aanleg 2026 – 2028 Aanleggen 2028 – 2029 +- 2029 klaar

*Deze planning op hoofdlijnen is een streven en kan gedurende het project worden aangepast. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Planning uitgeschreven:

Raadsbesluit december 2021
Ontwerp 2022 - 2024
Verwerven gronden 2022 - 2027
Aanpassen bestemmingsplan 2023 - 2025
Voorbereiding aanleg 2026 - 2028
Aanleggen 2028 - 2029
Rond 2029 klaar

Aankoop gronden

Op dit moment hebben we zes percelen aangekocht:

Daarnaast zijn we met enkele perceeleigenaren in goed overleg. Ook krijgen we geregeld nieuwe aanbiedingen of aanvragen voor gesprekken om vrijblijvend de mogelijkheden met elkaar te verkennen. Hebt u ook interesse om uw grond aan te bieden aan de gemeente? Of wilt u een verkennend gesprek over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met onze coördinator Grondverwerving, de heer Evert Morren. Hij is bereikbaar via e.morren@maasdriel.nl of (06) 22 19 99 98.

Participatie

Samenwerken aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel

Om te komen tot een gedegen technisch voorontwerp, wisselen we de komende tijd graag in persoonlijke gesprekken met u en in bijeenkomsten met de leden van de meedenkgroep van gedachten over bepaalde onderwerpen. Denkt u daarbij aan de inpassing van de weg in het landschap, aansluitingen van bestaande wegen en percelen op de ZOR en het minimaliseren van overlast voor u en andere inwoners.

Meedenkgroep opgericht

Om vanuit verschillende hoeken input te krijgen, hebben we een meedenkgroep van 13 personen opgericht. De groep bestaat uit eigenaren (van woningen of van landbouwgrond op de route), direct omwonenden, leden van de dorpsraden van Kerkdriel en Velddriel, leden van Ondernemersvereniging De Zandmeren en een lid van de ZLTO. In november kwamen we voor het eerst bij elkaar om kennis te maken en de verwachtingen over en weer met elkaar te delen. Het was een prettige avond met veel betrokken leden van de  meedenkgroep aan tafel. Leden van de meedenkgroep deden suggesties om de terugkoppeling naar en betrokkenheid van inwoners van Maasdriel te versterken. Zij zullen daarin mogelijk ook zelf een rol gaan spelen.

Vanaf volgend jaar raadplegen we de meedenkgroep actief. Dan gaan we aan de slag met het technisch voorontwerp en verwachten we ongeveer eens per maand bijeen te komen. Na deze ontwerpfase treffen we elkaar ongeveer elk kwartaal.

Persoonlijk gesprek bij u aan tafel

Als u daar behoefte aan hebt, blijven we gedurende het hele traject persoonlijk met u als perceeleigenaar of direct omwonende. Bent u nog niet persoonlijk in gesprek geweest met ons en wilt u dat alsnog? Dat kan! Stuurt u dan een e-mail met uw contactgegevens naar zor@maasdriel.nl en we plannen een afspraak met u in.

Projectteam

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen?

Stuur dan een e-mail naar zor@maasdriel.nl. Hebt u behoefte aan persoonlijk contact? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de ZOR, Cees Veldman via (06) 54 96 88 27. Hij stelt zich graag aan u voor: 

Vanaf begin maart 2022 ben ik betrokken bij het participatietraject rondom de Zuidelijke Ontsluitingsroute. In diverse rollen heb ik ruim 25 jaar ervaring in samenwerking en overleg tussen overheden en de samenleving. Als omgevingsmanager ZOR spreek ik betrokkenen en belanghebbenden die vragen en opmerkingen hebben over de procedures, de planning en hoe de ZOR eruit gaat zien. In de openhartige gesprekken heb ik ervaren dat de betrokkenheid groot is en dat u het belangrijk vindt om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond de ZOR en de effecten daarvan op de leefbaarheid van Maasdriel. Dat vinden wij belangrijk, en het helpt ons ook om goede keuzes te maken. Schroom daarom niet om uw vragen te stellen!”

​​