Lees pagina voor

Wat is een omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan alle regels die gelden voor de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen. De fysieke leefomgeving. Denk aan regels over het bouwen van een woning, regels voor geluid. En bijvoorbeeld regels over het kappen van bomen.

Omgevingsplan vervangt bestemmingsplannen

Met de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) blijven de huidige bestemmingsplannen nog gelden. Samen met een aantal regels van de Rijksoverheid vormen zij tijdelijk één omgevingsplan. Het omgevingsplan toont welke activiteiten, ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.

Acht jaar

Wij krijgen acht jaar de tijd om het tijdelijke omgevingsplan om te zetten naar een definitief omgevingsplan. Dat nieuwe omgevingsplan moet voldoen aan alle (nieuwe) spelregels van de Omgevingswet. Dat betekent dat uiterlijk in 2031 de regels voor alle locaties binnen de gemeente Maasdriel aangepast moeten zijn volgens de nieuwe wetgeving.

Wijzigingen van het omgevingsplan worden gepubliceerd in de publicatiebladen op www.officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Reageren

Wanneer wij het omgevingsplan wijzigen krijg je de gelegenheid om actief mee te praten en jouw ideeën delen. Aan het begin van het proces geven wij in een kennisgeving aan hoe wij de omgeving in een informeel proces gaan betrekken. Dit doen wij op basis van een participatieplan. Is eenmaal besloten tot een wijziging van het omgevingsplan, dan kun je ook zienswijzen indienen of beroep instellen tegen een wijziging van het omgevingsplan. Het indienen van een zienswijze of instellen van beroep is een formeel proces. In de bekendmaking van het besluit staat vermeldt welk proces van toepassing is en welke stappen gevolgd moeten worden.

Onderdelen nieuw omgevingsplan

Het nieuwe omgevingsplan bestaat uit verschillende onderdelen.

Juridische regels (voorschriften)

De juridische regels zijn de planregels en eventuele bijlagen die tot de planregels behoren. In de planregels staat beschreven wat wel en niet mag. En of voor een activiteit een vergunning of melding nodig is.

De werkingsgebieden

De koppeling van de juridische regels aan de gebieden waar de regels gelden (werkingsgebieden) zorgen voor het ontstaan van een digitale plankaart in het nieuwe Omgevingsloket (Regels op de kaart). Als je op een perceel klikt, dan komen de daarvoor geldende regels in beeld. 

Motivering

De motivering bevat de onderbouwing en juridische verantwoording van het initiatiefplan, inclusief bijlagen zoals onderzoeksrapporten. De motivering wordt gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad.

Toepasbare regels

Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels in het omgevingsloket. De toepasbare regels vormen de verbinding tussen de juridische regels in het omgevingsplan en de aanvraagformulieren en vergunningchecks in het nieuwe Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning toetsen

Doe je vanaf 1 januari 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan wordt deze onder andere getoetst aan het omgevingsplan en aan de rijksregels. Wij moeten ons allemaal aan het omgevingsplan houden.

Waar kun je het omgevingsplan inzien?

Het Omgevingsplan Maasdriel kun je vanaf 1 januari 2024 inzien in het nieuwe Omgevingsloket, bij het onderdeel Regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Je kunt ook een afspraak maken op het gemeentehuis als je hulp nodig hebt met het inzien van een plan. Neem dan contact op via  14 0418 of info@maasdriel.nl

Handboek Omgevingsplan

In Maasdriel hebben we een 'Handboek omgevingsplan. Hierin staat aangegeven aan welke eisen een omgevingsplan moet voldoen. Het handboek biedt duidelijkheid aan initiatiefnemers en intern betrokkenen over de gevolgen van de Omgevingswet voor de procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Het 'Handboek omgevingsplan’ kun je vanaf 1 januari 2024 opvragen via info@maasdriel.nl.