Andere activiteiten op of bij het water of waterkeringen

Andere activiteiten op of bij het water of waterkeringen

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Voorbeelden hiervan zijn:

  • aanleg/bouw van een steiger;
  • slaan van een damwand;
  • leggen van een dam (met duiker);
  • aanleg van drainage;
  • bouwen, beplanten of het plaatsen van hekwerk binnen een bepaalde afstand van de sloot;
  • dempen of graven van een watergang/sloot/greppel (officiële benaming: oppervlaktewaterlichaam);
  • grondwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden in de nabijheid van een waterkering/dijklichaam.

Alle informatie over de regels voor activiteiten op of bij het water of waterkeringen vindt u op de website van Waterschap Rivierenland
Voor het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding gaat u naar het Omgevingsloket online. Daar kunt u bij twijfel eerst een vergunningcheck doen.