Andere activiteiten op of bij het water of waterkeringen

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanleg/bouw van een steiger  
  • Slaan van een damwand
  • Leggen van een dam (met duiker)
  • Aanleg van drainage
  • Bouwen, beplanten of het plaatsen van hekwerk binnen een bepaalde afstand van de sloot
  • Dempen of graven van een watergang/sloot/greppel (officiële benaming: oppervlaktewaterlichaam)
  • Grondwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden in de nabijheid van een waterkering/dijklichaam

Alle informatie over de regels voor activiteiten op of bij het water of waterkeringen vindt u op de website van Waterschap Rivierenland
Voor het aanvragen van een vergunning of het  indienen van een melding gaat u naar het Omgevingsloket online. Daar kunt u bij twijfel eerst een vergunningcheck doen.