Activiteiten op of bij het water of -keringen

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Voorbeelden hiervan zijn:

  • aanleg/bouw van een steiger;
  • slaan van een damwand;
  • leggen van een dam (met duiker);
  • aanleg van drainage;
  • bouwen, beplanten of het plaatsen van hekwerk binnen een bepaalde afstand van de sloot;
  • dempen of graven van een watergang/sloot/greppel (officiële benaming: oppervlaktewaterlichaam);
  • grondwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden in de nabijheid van een waterkering/dijklichaam.

Alle informatie over de regels voor activiteiten op of bij het water of waterkeringen vindt u op de website van Waterschap Rivierenland
Voor het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding gaat u naar het Omgevingsloket online. Daar kunt u bij twijfel eerst een vergunningcheck doen.