Wet open overheid (Woo)

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Dit is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht van inwoners op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.

Woo-verzoek indienen

U kunt een beroep doen op de Woo als u documenten van de gemeente wilt verkrijgen die nog niet openbaar zijn. Een Woo-verzoek indienen kunt u op de volgende manieren:

  • Via de elektronische weg met een e-mail naar info@maasdriel.nl;
  • Per post gericht aan het college van B&W (postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel);
  • Afgifte bij de informatiebalie van het gemeentehuis (bezoekadres Kerkstraat 45, 5331 CB  Kerkdriel);
  • Mondeling bij de Woo-contactpersoon (telefoonnummer 14 0418).

U hoeft geen belang te vermelden bij uw verzoek. Wel verzoeken wij u zo precies mogelijk aan te geven welke documenten u wenst te ontvangen.

Behandeling

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijken wij of de informatie aanwezig is en of de informatie openbaar gemaakt kan worden. Sommige informatie mag niet openbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld persoonsgegevens in documenten. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.

Wij hebben vier weken de tijd om u de gevraagde informatie te geven. Deze beslistermijn kan met twee weken verlengd worden. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u hier bericht over.

Kosten

Digitale toezending van openbaar te maken informatie is kosteloos. Voor fysieke toezending van kopieën van documenten mogen wij kosten in rekening brengen

Zelf informatie vinden

Misschien staat de informatie die u zoekt al ergens online. Openbare informatie vindt u bijvoorbeeld op deze website of op de website van de gemeenteraad. Op www.overheid.nl vindt u informatie over regels en besluiten van de gemeente. Bestemmingsplannen van de gemeente staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Woo-contactpersoon

Weet u niet waar u openbare informatie kunt vinden? Of heeft u vragen over hoe u informatie bij ons moet opvragen? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon via ons algemene telefoonnummer 14 0418 of stuur een e-mail naar info@maasdriel.nl.
De medewerkers van het team Juridisch Zaken treden op als Woo-contactpersoon.