Lees pagina voor

Privacyverklaring sollicitanten

In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Maasdriel of de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van sollicitanten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Ontvangers van je persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens niet met andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van de sollicitatieprocedure:

Van welke partijen kunnen wij persoonsgegevens ontvangen?

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens van externe partijen ontvangen:

Waarom mogen wij je persoonsgegevens verwerken?

Wij maken gebruik van de volgende grondslagen bij het verwerken van je persoonsgegevens:

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden met jouw toestemming maximaal 1 jaar door ons bewaard. Indien je geen toestemming aan ons verleent, zullen jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen om jouw persoonsgegevens in te zien en/of jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.

Naast bovenstaande rechten heb je te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht jouw toestemming in te trekken. De intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Wijzigen Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

Contact en vragen

Wil je meer weten over deze privacyverklaring , jouw rechten, de verwerking en onze verdere omgang met en houding ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of privacy in het algemeen, neem dan contact op met de privacy officer of functionaris gegevensbescherming o.a. te bereiken via privacy@bommelerwaard.nl of kijk op de pagina privacy