Lees pagina voor

Kernenvisies

Maasdriel bruist van ambitie en er komen veel uitdagingen op de gemeente en haar inwoners af. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, voorzieningen, toerisme en recreatie. De drie kernen Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel spelen een belangrijke rol in het realiseren van die ambities en uitdagingen. Om alle ontwikkelingen nu en in de toekomst in goede banen te leiden, zijn er voor de drie grote kernen kernenvisies in ontwikkeling. Het behouden van kwaliteit én de behoefte van de lokale gemeenschap zijn een belangrijk uitgangspunt voor deze visies. Daarom benaderen we onderwerpen in de kernenvisies zowel vanuit de ruimtelijke en fysieke, als de sociale en maatschappelijke kant.

Waarom nu alleen voor de grote kernen een kernenvisie?

Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel hebben een groot aanbod van voorzieningen. Daar maken ook de kleinere, omliggende kernen gebruik van. Het is daarom belangrijk om het voorzieningenaanbod in de grotere kernen te behouden en te versterken. Daarnaast streven we in deze drie kernen de grootste groei na als het gaat om woningbouw en hebben de kernen door hun ligging een belangrijke rol om van Maasdriel de toeristische en recreatieve gemeente aan de Maas te maken die zij graag wil zijn. In de kernenvisies beschrijven we hoe we gericht aan de slag gaan met deze uiteenlopende doelen en ambities. De brede benadering helpt ons dat zo volledig en goed mogelijk te doen.

In de kernenvisie van Kerkdriel besteden wij ook aandacht aan Velddriel. Kerkdriel en Velddriel zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden door hun ligging zeer dicht tegen elkaar aan. Daarom betrekken we als het gaat om bedrijvigheid, ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke voorzieningen in dit deel van Maasdriel beide kernen.

Wat staat er in de kernenvisies?

De kernenvisies bestaan uit:

Wie maakt de kernenvisie?

De gemeente stelt de kernenvisies op. Dit doet zij in nauwe samenwerking met haar inwoners, ondernemers en partners die op verschillende momenten worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de kernenvisies. Input die door de gemeenschap of partners is geleverd bij het opstellen van bestaand beleid wordt ook gebruikt voor de kernenvisies. Denk aan de informatie die is opgehaald voor de omgevingsvisie Bommelerwaard en de inventarisaties vanuit de dorpsraden die tot kernplannen worden uitgewerkt.

Wanneer zijn de kernenvisies klaar?

De kernenvisies bestaan uit twee onderdelen: de kernatlas en de kernvisie. In fase 1 werken we aan de kernatlassen, die dienen als basis voor de later op te stellen kernvisies. Naast achtergrondinformatie over de kern, geven de kernatlassen ook inzicht in de wensen, kansen en knelpunten voor de toekomst van de drie kernen. We rondden fase 1 in het eerste kwartaal van 2022 af. De werkversies van de kernatlassen zijn nu klaar. Voor deze werkversies spraken we gericht met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de verschillende kernen om waardevolle informatie die nog ontbrak op te halen.

In 2023 zijn we met fase 2 van start gegaan: de kernvisie. Die visie helpt om de uitdagende opgaven in en rond de kern nu en in de toekomst gezamenlijk aan te pakken. Waarbij beter rekening gehouden kan worden met de behoeften van inwoners en ondernemers. Denk aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, woningbouw, gezondheid en leefbaarheid. Begin 2023 haalden we eerst met een enquête op wat de wensen zijn vanuit de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden voor de toekomst van de drie grootste kernen van Maasdriel. In maart 2023 zijn we uitgebreid met die groepen in gesprek gegaan over de belangrijkste uitkomsten van de enquête en om samen tot de visie te komen. Zo geven we steeds concreter invulling aan onze toekomstplannen.

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over de kernenvisies? Kijk dan op de projectwebsite van BRO (Deze link gaat naar een externe website), het bureau dat ons helpt bij het maken van de kernenvisies, voor alle achterliggende documenten. Hebt u vragen over de kernenvisies? Neemt u dan contact op met de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via kernenvisies@maasdriel.nl of 14 0418.