Visie Zonne- en Windenergie

Gemeente Maasdriel gaat overschakelen op duurzame energie. Door over te stappen van fossiele brandstoffen -zoals aardgas en kolen- naar het gebruik van duurzame energie, komt er veel minder CO2 vrij in de lucht. Hiermee willen we de opwarming van de aarde beperken en daarmee voorkomen dat de zeespiegel snel stijgt. De beste manier om de CO2 uitstoot te verminderen, is door energie te besparen. Dit kan door bijvoorbeeld energiezuinigere apparaten te gebruiken, en door huizen en andere gebouwen beter te isoleren.

De energie die we nog wel nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op. We streven ernaar dat, waar dat mogelijk is, daken worden voorzien van zonnepanelen. Daarmee kunnen we al veel energie opwekken, maar dat is niet voldoende. Zeker niet omdat we in de toekomst ook van het aardgas af zullen stappen waar we nu onze woningen mee verwarmen. We moeten daarom veel meer duurzame energie opwekken. Dat verwachten we de komende jaren te doen door de opwek van zonne-energie in zonnevelden en/of met windenergie. De afgelopen jaren zijn deze technieken ver ontwikkeld en er is bewezen dat ze werken. De gemeente bereidt nu een ‘Visie Zon en Wind Maasdriel’ voor dat zal gaan gelden als afwegingskader voor te ontvangen initiatieven voor zonne-energie (op land en water) en voor windenergie.

Participatie

Samen met onze inwoners bereiden wij deze ‘Visie Zon en Wind’ voor. Om de mening van zoveel mogelijk inwoners te peilen, is er in september een online vragenlijst uitgezet door onderzoeksbureau Toponderzoek. Daarnaast zijn er een tweetal digitale bijeenkomsten georganiseerd op 6 en 7 oktober 2020. De resultaten van het onderzoek en de online bijeenkomsten zijn verwerkt in de concept visie. Het rapport van de enquête maakt als bijlage onderdeel uit van de visie.

Wat staat er in de concept visie?

De concept visie benoemt de kansrijke gebieden voor zon en wind in de gemeente Maasdriel. Ook worden er binnen deze gebieden nieuwe initiatieven gebonden aan spelregels, die zorgen voor het behoud en versterken van de landschappelijke kwaliteiten én creëren meerwaarde voor de omgeving. Het concept van de visie is gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Via de knop documenten kunt u zowel de concept visie lezen als de rapportage van de in september gehouden enquête over duurzame energie.

Proces

De concept visie heeft ter inzage gelegen van woensdag 2 december 2020 tot en met dinsdag 12 januari 2021. Iedereen kon reageren op dit concept. Op dit moment worden de reacties beoordeeld en verwerkt. De aangepaste versie van de visie wordt vervolgens voorgelegd aan de commissie Ruimte op woensdag 19 mei 2021. Op donderdag 10 juni 2021 wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de raad.