Transitievisie Warmte

Een aardgasvrije gemeente is een zaak van ons allemaal. Elke inwoner en elke ondernemer krijgt ermee te maken. Daarom vinden we het belangrijk dat u meedenkt, meepraat en meedoet bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Lees er meer over in onze storymap.

Verder leest u hieronder de aanleiding, het proces en veelgestelde vragen over een aardgasvrije gemeente.

Maasdriel op weg naar aardgasvrije gemeente

Vanaf 2050 zullen Nederlandse huishoudens geen aardgas meer gebruiken om te koken en te stoken. Door af te stappen van fossiele brandstoffen komt er minder CO² uitstoot in de lucht. Daarmee voorkomen we klimaatverandering. Daarnaast zorgt de gaswinning voor veel schade en overlast in Groningen. Daarom is besloten de gaswinning terug te draaien. Dat betekent dat we aan het begin staan van een hele grote verbouwing, ruim 7 miljoen woningen gaan tot 2050 op de schop. Ook in gemeente Maasdriel dragen we ons steentje bij.

Als gemeente gaan we de komende tijd nadenken over hoe we de warmtetransitie in Maasdriel willen vormgeven. Daarvoor bereiden we een Transitievisie Warmte voor. In deze visie komt te staan welke alternatieven er zijn voor aardgas in Maasdriel en welke technische oplossing per wijk het beste past. Ook kijken we naar welke wijken als eerste in aanmerking komen om van het aardgas af te gaan. Zo weet iedereen in gemeente Maasdriel wat zij of hij de komende jaren mag verwachten.

Concreet bestaat de visie uit:

  • Informatie over de warmtetransitie en technologische oplossingen;
  • Een profielschets op wijkniveau van mogelijke passende oplossingen;
  • Indicatie van welke wijken als eerste in aanmerking komen om van het gas af te gaan;
  • Handelingsperspectief voor de inwoners en ondernemers van Maasdriel.

Conceptvisie Transitievisie Warmte opgesteld

Inmiddels is de conceptversie van de Transitievisie Warmte opgesteld na gesprekken met onze inwoners en andere betrokkenen. Het college van B&W heeft besloten deze conceptversie van de Transitievisie Warmte ter inzage te leggen van 27 juli tot en met 21 september. Alle (rechts-)personen die in de gemeente Maasdriel wonen of een belang hebben, kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Inspraakreacties stuurt u onder vermelding van Transitievisie Warmte aan: Het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.

U kunt uw reactie ook via e-mail toesturen onder vermelding van Transitievisie Warmte. Als u uw reactie mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Voor meer informatie kunt u bellen naar 14 0418 of een email sturen naar tvw@maasdriel.nl.

Bekijk de conceptversie van de Transitievisie Warmte (PDF, 9.0 MB)

Participatie

De transitie naar aardgasvrij is een ingrijpende verandering die gemeenten niet alleen kunnen. De gemeente vindt het dan ook belangrijk om de Transitievisie Warmte goed af te stemmen met inwoners, vastgoedeigenaren, netbeheerders en andere belanghebbenden uit de samenleving. Het project kent vier fasen. In elke fase staat participatie centraal. Samen met alle betrokkenen wordt de visie opgesteld. De visie zal uiterlijk eind 2021 af zijn. Veel dingen weten we nog niet en gaan we de komende jaren ontdekken. Daarom wordt de visie ten minste elke vijf jaar herzien.

Proces

Op 10 december 2020 is het plan van aanpak Transitievisie Warmte door de raad vastgesteld. In de Transitievisie Warmte sluiten we aan bij wat er in de wijk en bij de inwoners speelt.

Fase 0: Verkennen

Periode: oktober-december 2020
In deze fase is het Plan van Aanpak opgesteld en vastgesteld in de raad. Ook is er gestart met een eerste technische analyse op basis van de beschikbare onderzoeken.

Fase 1: Wijkprofielen

Periode: januari-april 2021
We gaan in gesprek met interne- en externe stakeholders. We maken samen de wijkprofielen waarbij we de kansen per wijk integraal beoordelen.

Fase 2: Participatie

Periode: april-juni 2021
In deze fase vond er op 29 april 2021 een informatiebijeenkomst plaats voor alle inwoners. Tijdens deze bijeenkomst werd o.a. het Plan van Aanpak toegelicht en werd duidelijk voor welke opgave we staan. Binnenkort gaan we de wijken in om informatie op te halen bij inwoners en andere betrokkenen. In onze storymap kan elke inwoner van Maasdriel helpen met het opstellen van de Transitievisie door ideeën en wensen, maar ook zorgen te delen.

Fase 3: Opstellen Concept Transitievisie Warmte

Periode: juli-augustus 2021
Alle opgehaalde input (uit fase 1 en 2) wordt gecombineerd en dient als input voor de concept Transitievisie Warmte.

Fase 4: Besluitvorming

Periode: augustus 2021-ntb
De concept Transitievisie Warmte gaat voor besluitvorming naar de raad. We streven naar de raad van 14 oktober 2021.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht met vragen en antwoorden die gaan over de warmtetransitie (PDF, 663.4 kB).