Vuur stoken

Het is verboden in de open lucht vuur aan te leggen of te stoken. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen voor het verbranden van resthout.

Voorwaarden

In de beleidsregels resthout verbranden (PDF, 185.1 kB) is vastgelegd dat het college ontheffing kan verlenen voor het verbranden van:

  • Gerooid hout, met uitzondering van stamhout met een doorsnede van meer dan 25 cm
  • Snoeihout dat ontstaat bij het onderhoud van karakteristieke landschapselementen en erfbeplanting indien geen alternatieven beschikbaar zijn (zoals opstapelen van houtwallen, versnipperen of verklepelen)
  • Besmettelijk ziek hout (in dat geval volstaat voor inrichtingen een telefonische melding bij de Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344 579 314 en wordt mondeling toestemming gegeven). Let op! Er kan gevraagd worden om een verklaring van de NVWA, waarmee aangetoond kan worden dat het om een besmettelijke boomziekte gaat.

Een aanvraag om ontheffing wordt getoetst aan de beleidsregel. Een ontheffing wordt in ieder geval niet verleend voor het stoken van vuur binnen de bebouwde kom of in een bodembeschermingsgebied. De ontheffing wordt verleend voor maximaal 2 aaneengesloten dagen binnen het stookseizoen.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot 1 juni van het daaropvolgende jaar. Als u binnen deze periode gebruik wilt maken van een stookontheffing, kunt u tot uiterlijk 1 april van dat lopende stookseizoen  het ontheffingsformulier indienen. Aanvragen die na 1 april van het lopende stookseizoen worden ingediend worden afgehandeld als aanvragen voor het nieuwe stookseizoen dat dan weer op 1 november start.
Het voorgaande geldt niet voor het verbranden van besmettelijk ziek hout.

Aanvragen

U kunt de stookontheffing aanvragen via het aanvraagformulier stookontheffing (PDF, 80.3 kB).

Prijs

De kosten voor een ontheffing zijn € 117,00