Vuur stoken

Het is verboden in de open lucht vuur aan te leggen of te stoken. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen voor het verbranden van resthout.

Voorwaarden

In de beleidsregels resthout verbranden (PDF, 185.1 kB) is vastgelegd dat het college ontheffing kan verlenen voor het verbranden van:

  • Gerooid hout, met uitzondering van stamhout met een doorsnede van meer dan 25 cm
  • Snoeihout dat ontstaat bij het onderhoud van karakteristieke landschapselementen en erfbeplanting indien geen alternatieven beschikbaar zijn (zoals opstapelen van houtwallen, versnipperen of verklepelen)
  • Besmettelijk ziek hout (in dat geval volstaat een telefonische melding bij de gemeente en wordt mondeling toestemming gegeven)

Een aanvraag om ontheffing wordt getoetst aan de beleidsregel. Een ontheffing wordt in ieder geval niet verleend voor het stoken van vuur binnen de bebouwde kom of in een bodembeschermingsgebied. 
Wordt de ontheffing verleend dan geldt deze voor het stookseizoen in de periode van november tot juni. De ontheffing wordt verleend voor maximaal 2 aaneengesloten dagen binnen het stookseizoen.

Aanvragen

U kunt de stookontheffing aanvragen via het aanvraagformulier stookontheffing (PDF, 80.3 kB).

Prijs

De kosten voor een ontheffing zijn € 106,55.