Lees pagina voor

Gemeenschappelijke regelingen

Maasdriel maakt gebruik van een aantal gemeenschappelijke regelingen voor verschillende onderwerpen. Hieronder vindt u een lijst met de verschillende regelingen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Het regionaal archief bewaart de archieven van alle deelnemende gemeenten. Verder verlenen zij diensten aan het publiek en de deelnemende gemeenten en houden zij toezicht op het beheer.
www.regionaalarchiefrivierenland.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Recreatieschap Neder-Rijn, Lek en Waal

Het recreatieschap, oftewel Uiterwaarde B.V., is voor de 10 gemeenten in de Regio Rivierenland actief. We kunnen met Uiterwaarde sparren over activiteiten op het gebied van Recreatie & Toerisme. Hun specialiteit is water, landschap, wandelen en fietsen. Wilt u weten wat Uiterwaarde voor u als inwoner en of ondernemer kan betekenen? www.uiterwaarde.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemende gemeenten, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, behartigd op het gebied van;

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van:
• Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)rampenbestrijding en crisisbeheersing
• ambulancezorg
• sociale veiligheid, voor zover het gaat over onderwerpen waarover regionale afstemming gewenst is
• het voorzien in de meldkamerfunctie www.vrgz.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Regio Rivierenland

Dit samenwerkingsverband voert taken uit op het gebied van mobiliteit, wonen, economie, klimaat en duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt, gebiedsagenda en het regionaal stimuleringsfonds. Daarnaast ondersteunt Regio Rivierenland de gemeenten bij het aanvragen van grote gesubsidieerde projecten zoals de Regio Deal en LEADER. www.regiorivierenland.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

ODR regelt voor de deelnemende gemeenten de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving in het kader van het omgevingsrecht. www.odrivierenland.nl (Deze link gaat naar een externe website)

GGD Gelderland-Zuid

De GGD voert namens de gemeenten de wettelijke taken uit van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Volgens deze wet heeft de gemeente een taak op het gebied van de preventieve volksgezondheid. Daarnaast voert de GGD de taak Veilig Thuis uit.www.ggdgelderlandzuid.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland is voor gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet.
Binnen de regio Rivierenland staan op dit moment ruim 10.000 mensen aan de kant. Zij vallen (langdurig) terug op de ww of bijstand, zijn geboren met een handicap of kunnen, om welke reden dan ook, niet aan werk komen. Soms zien zij of de werkgevers de talenten van deze inwoners nog onvoldoende en/of moeten deze talenten nog ontwikkeld worden. De opdracht van Werkzaak is om talenten te ontwikkelen en werkgevers te verleiden ook deze mensen een kans te bieden. www.werkzaakrivierenland.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Avri

Avri geeft invulling aan de afvalzorgplicht van tien gemeenten in Regio Rivierenland. Avri verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, ontwikkelt het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaaft de afvalstoffenverordening en zorgt voor voorlichting over afval. Bij het inzamelen van grondstoffen staat hergebruik voorop. www.avri.nl (Deze link gaat naar een externe website)