Lees pagina voor

Zorg en Welzijn

Transformatie sociaal domein

Er wordt hard gewerkt aan de transformatie van het sociaal domein. Een zichtbaar deel van de transformatie is de opening van twee zorg-adviespleinen in de zomer van 2022. Daar kunnen onze inwoners informatie halen, vragen stellen, antwoorden krijgen of afspraken maken in een ontspannen sfeer. Daarvoor werken het gebiedsteam en inkomensondersteuning samen met de welzijnspartners. De welzijnsbenadering staat voorop. Met onze nieuwe, outreachende manier van werken willen we veel meer inzetten op advies, training en preventieve voorzieningen. Hiermee willen we voorkomen dat kleine kwesties uitgroeien tot problemen waarvoor individuele zorg nodig is. Dat doen we ook door nauwere samenwerking met het onderwijs en met de huisartspraktijken en apotheken. Door gezamenlijk signalen vroegtijdig te herkennen en daarop in te spelen worden inwoners eerder en beter geholpen. Natuurlijk blijft de individuele zorg beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. De transformatie van het sociaal domein is pas gerealiseerd als de nieuwe werkwijze goed is geïmplementeerd. De voorwaarde daarvoor is dat er voldoende bezetting is, enerzijds bij de gemeentelijke dienstverleners en anderzijds bij de welzijnsorganisaties die met hun vrijwilligers een cruciale rol spelen. De komende jaren staan in het teken van het doorvoeren van de nieuwe werkwijze en vinger aan de pols houden door regelmatig met inwoners in gesprek te gaan over de opbrengst van de transformatie.

Adviesraden

We vinden het belangrijk om het sociaal beleid af te stemmen met onze inwoners en vertegenwoordigers van organisaties. Dat doen we o.a. met de cliëntenraad Bommelerwaard en de Participatieraad Maasdriel. Ook de komende raadsperiode zullen we gebruik maken van hun adviezen.

Pilot praktijkondersteuners

Met de inzet van praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg Jeugd (POH-GGZ Jeugd) bij de huisartsen bieden we jeugdigen met GGZ-problematiek sneller en laagdrempelig hulp. De huisarts hoeft hierdoor minder vaak door te verwijzen naar specialistische zorg. Dat heeft geleid tot een daling van circa 50% in verwijzingen van de betrokken huisartsen naar specialistische zorg. We willen deze succesvolle pilot ook na 2023 verder uitrollen en het aantal deelnemende huisartspraktijken verder uitbreiden. Mede op basis van de evaluatie van de pilot besluit de raad over de benodigde financiering hiervan in relatie tot de te verwachten daling van de kosten van specialistische zorg.
We onderzoeken hoe we de verbinding tussen de huisartsenpraktijken en het gebiedsteam kunnen optimaliseren, bijvoorbeeld door iemand van het gebiedsteam wekelijks aan te laten sluiten bij de huisartsenpraktijken.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een dreigende crisis die we moeten aanpakken. In de Bommelerwaard zijn veel ontmoetingsactiviteiten die eenzaamheid verlichten. Dat doen we voor alle leeftijden, van jong tot oud. De welzijnsorganisaties zetten in op meer inclusieve dagactiviteiten en meer laagdrempelige ontmoeting en dragen zo bij aan het voorkomen en verlichten van eenzaamheid. Deze preventieve interventiemaatregelen zorgen voor het tegengaan van (beginnende) eenzaamheid en het beter zichtbaar maken van wat nodig is.

We starten in 2022 regionaal met de methode ‘Join Us’. Dat is een methode om eenzaamheid onder jongeren tussen 12-25 jaar terug te dringen door jongeren samen te brengen en hen te helpen op een krachtige en positieve manier sociaal redzaam te worden. De Toekomstcoaches worden getraind om te werken volgens deze methodiek.

Mantelzorg

Veel mensen zorgen voor een partner, een kind of een ander familielid of naaste. Mantelzorgers zijn belangrijke mensen waar de omgeving op rekent. Zij zijn daarmee ook belangrijk voor ons als gemeente. Ons beleid is gericht op de vier V’s:

In samenwerking met Welzijn Bommelerwaard brengen we de behoeften van mantelzorgers en het beschikbare aanbod (in de Bommelerwaard) in kaart en onderzoeken waar kansen liggen voor het beter bereiken van de mantelzorgers en het uitbreiden van de beschikbare diensten en ondersteuning aan mantelzorgers.

Daar waar enigszins mogelijk werken we mee aan het realiseren van mantelzorgwoningen of het inrichten van mantelzorgruimte in bestaande woningen.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Naar verwachting besluit het Rijk in 2025 of de taak Maatschappelijke Opvang door alle gemeenten moet worden opgepakt en niet alleen door de centrumgemeenten. Vanaf 2023 wordt beschermd wonen wel een gemeentelijke taak i.p.v. een taak voor de centrumgemeente. Een en ander met een vorm van verplichte samenwerking. In de regio Meierij en Bommelerwaard hebben we in die lijn een Regioplan Doordecentraliseren Beschermd Wonen afgesproken. Daarbij hoort een uitvoeringsprogramma waarin staat dat elke gemeente in de regio Meierij en Bommelerwaard een lokaal en integraal aanbod van voorzieningen ontwikkelt dat toegankelijk is voor de doelgroepen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. We gaan met deze opgave samen met de woningcorporaties aan de slag. Dit wordt opgenomen in de prestatieafspraken.