Lees pagina voor

Wonen en gebiedsontwikkeling

Woningbouwopgave

Er is sprake van een groot tekort aan woningen. Onze opgave is om de komende tien jaar 1.250 nieuwe woningen te bouwen. Onze inspanningen zijn er op gericht de komende vijf jaar al circa 140 woningen per jaar (700 woningen in totaal) te realiseren.

Woonvisie

In 2021 heeft de raad de Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 vastgesteld en zijn er nieuwe meerjarenafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties. We voeren deze uit en toetsen ontwikkelingen aan deze visie. We evalueren de woonvisie medio 2023. In 2025 besluit de raad over een actualisatie van de woonvisie.

Nieuwe woningen en woonwijken bouwen we duurzaam, energieneutraal en de omgeving richten we klimaatbestendig in.

Om ook de beschikbare woningvoorraad optimaal te gebruiken vragen we het college beleidskaders op te stellen t.b.v. woningsplitsing, functiewijziging, mantelzorg en afhankelijke woningen.

Om betaalbare woningen beschikbaar te houden voor de in de Woonvisie aangewezen doelgroepen maken we adequaat gebruik van onze instrumenten zoals de zelfbewoningsplicht, het anti-speculatiebeding en bouwen naar behoefte.
Inbreiding versus uitbreiding

We voeren in de raad een fundamentele discussie over de afweging inbreiding versus uitbreiding. Vanuit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik, waarbij ook wordt gekeken naar de impact van ontwikkelingen op vooral de beschikbare landbouwgrond, wordt niet per definitie gekozen voor uitbreiding. Maar in de bestaande situatie zijn nauwelijks inbreidingslocaties voorhanden. Deze kunnen gecreëerd worden door bijvoorbeeld samenwerking op sportaccommodaties en onderwijshuisvesting waarbij vrijkomende locaties herontwikkeld kunnen worden. In deze raadsperiode onderzoeken we de locaties die hiervoor mogelijk in aanmerking komen en onderzoeken we potentiële uitbreidingslocaties. Potentiële inbreidingslocaties willen we slim benutten, door bij de woningbouwontwikkeling aspecten mee te nemen als levensloopbestendig wonen, afstand tot de voorzieningen (pantoffelzone) en vraag vanuit de gemeenschap (bouwen naar behoefte). Bij inbreidingsmogelijkheden denken we ook aan herontwikkeling van ontmantelde agrarische bedrijven in de dorpskernen, zoals oude boerderijen en champignonkwekerijen en een enkele kas.

Actieve grondpolitiek

Actieve grondpolitiek is een instrument dat kansen biedt maar risico’s kent. We benutten de mogelijkheden van actieve grondpolitiek alleen als dat kansrijk is voor de ontwikkeling. We pakken de regie bij het kaders stellen voor ontwikkelaars en gaan hierin verder wanneer nodig.
De huidige Nota grondbeleid en de Nota fonds bovenwijkse voorzieningen zijn in respectievelijk 2009 en 2010 vastgesteld. We streven er naar beide nota´s eind 2022 aan de raad voor te leggen met inachtneming van de uitgangspunten van dit bestuursakkoord.