Lees pagina voor

Werk en inkomen

Minimabeleid

In de Bommelerwaard zetten we ons, samen met andere organisaties, al jarenlang in om armoede tegen te gaan. Maasdriel en Zaltbommel werken hierin samen in een Centrumregeling waarin Maasdriel de uitvoerende werkzaamheden voor haar rekening neemt. We focussen niet op beperkingen, maar op kansen en mogelijkheden van onze inwoners.

Schulden

We treden preventief op bij dreigende schulden en werken daarin samen met onze ketenpartners. We faciliteren mensen met problematische schulden dusdanig dat zij duurzaam zelfredzaam worden. Op die manier voorkomen we dat we veel duurdere en ingrijpender instrumenten als bewindvoering en curatele moeten inzetten. We zoeken creatieve manieren van schuldsanering.

Ondersteunen bij aanvragen regelingen

Vanaf 2022 gaan we jaarlijks een moment inrichten waarop we met onze cliënten bepalen welke inkomensondersteunende regelingen voor hen van toepassing zijn en waarbij we hen helpen bij het indienen van aanvragen. Ons uitgangspunt is om de administratieve lasten van aanvragen voor onze inwoners zo beperkt mogelijk te houden.

Maatschappelijke participatie

We continueren de bijdrageregeling maatschappelijke participatie. Zo zorgen we ervoor dat gezinnen met een lager inkomen, en met name ook jongeren, mee kunnen doen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten. Zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van sportverenigingen en verenigingen voor amateurkunstbeoefening. We informeren onze inwoners actief over de mogelijkheden van deze regeling.

Toeleiding naar arbeidsmarkt

Werkzaak voert namens Maasdriel de Participatiewet uit voor mensen uit klantgroep 1-3 en het inkomensdeel voor al onze cliënten. De activering van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een taak van onze eigen gemeente. We willen in 2022 in overleg gaan met Werkzaak wat zij voor ons op dit punt kunnen betekenen.

Bijstand

Het aantal personen dat leeft van een bijstandsuitkering is bij aanvang van deze raadsperiode historisch laag. Verwachting is dat als gevolg van diverse externe factoren een toename van het beroep op de bijstand zal plaatsvinden. Onze doelstelling is deze mensen zo snel mogelijk te laten uitstromen door het vinden van werk.