Lees pagina voor

Toezicht en handhaving

Integrale visie op handhaving

We zijn terughoudend met het stellen van regels, maar áls we regels stellen, dragen we ook zorg voor adequaat toezicht op de naleving en handhaving. Toezicht en handhaving in het kader van de fysieke ruimte zijn deels opgedragen aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), maar soms ook belegd in de eigen organisatie (bijvoorbeeld ten aanzien van de Algemene Plaatselijke Verordening, APV) en bij andere ketenpartners. Met een integrale visie op handhaving borgen en bevorderen we de samenwerking en integraliteit op het gebied van toezicht en handhaving en de inzet van schaarse middelen op door de raad vast te stellen prioriteiten.

Bureau Integrale handhaving en veiligheid

Met de overgang naar de Omgevingsdienst Rivierenland is onze beschikbare formatie voor toezicht en handhaving eveneens overgegaan.
Voor bijzondere toezichts- en handhavingssituaties (maatwerk) lijkt de fysieke afstand tussen gemeente en de ODR te groot te zijn. Om snel te kunnen schakelen en betere verbanden te kunnen leggen met andere beleidsgebieden (APV, openbare orde en veiligheid, sociaal domein, urgentieverzoeken huisvesting, ondermijning e.d.), onderzoeken we of het mogelijk en beter is om een deel van deze formatie in huis te hebben en onder te brengen in een ‘bureau Integrale handhaving en veiligheid’.
Met name voor de aansturing en uitvoering van bijzondere projecten zoals de handhaving van illegale huisvesting van internationale werknemers en de handhaving op de campings is dit van belang.

Huisvesting internationale werknemers

Belangrijke thema´s in het kader van toezicht en handhaving zijn het toezicht op legale en veilige huisvesting van internationale werknemers en op het gebruik van het digitaal nachtregister en daarmee samenhangend het innen van verblijfsbelasting. Wij willen dat alle huisvesters hier in 2022 aan voldoen.