Lees pagina voor

Toekomstbestendig bestuur

Bestuurskracht

In de vorige raadsperiode is gebleken dat de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel geen gelijkluidend standpunt hebben over de toekomst van de formele samenwerking. De raad besloot daarom op 10 juni 2021 alternatieven te starten om de bestuurskracht van de gemeente Maasdriel voor de komende12 jaar te bestendigen. We bezien vanuit onze ambities, onze opgaven en onze uitdagingen wat we onze inwoners aan meerwaarde kunnen bieden door goede samenwerking.
Samenwerking met elkaar in de Bommelerwaard, met onze partners in Regio Rivierenland, onze partners in de regio ’s-Hertogenbosch, de provincies Gelderland en Noord-Brabant en al onze andere samenwerkingspartners. De vier K’s zijn daarbij steeds leidend: Kwaliteit, Kwetsbaarheid verminderen, Kostenefficiënt en Klantgericht.

De raad heeft op 10 juni 2021 het college opgedragen samen met de provincie Gelderland onderzoek te doen naar mogelijkheden
om de bestuurskracht van de gemeente Maasdriel voor de komende 12 jaar op voldoende niveau te houden. Dit onderzoek wordt in 2022 voorbereid en in 2023 uitgevoerd.
We willen een slagvaardige en rechtvaardige gemeente zijn met een menselijk gezicht. Een gemeente die zijn kwetsbaarheden onderkent en aanpakt. Dit vraagt om een lerende gemeente die uit zichzelf open en eerlijk is, ook als het misgaat.

Bestuurlijke vernieuwing

Steeds minder inwoners voelen zich vertegenwoordigd door hun gekozen bestuur. Daarmee wordt onze lokale democratie kwetsbaar. Tegelijkertijd is de tendens dat steeds meer zaken met inwoners worden opgepakt of initiatieven starten bij inwoners. Met een startnotitie vanuit de (nieuwe) portefeuille ‘Ontwikkeling Lokaal Bestuur en Gemeenschappelijke Regelingen’, wordt in 2023 opdracht verstrekt samen met de raadsfracties te onderzoeken op welke manier de lokale democratie versterkt kan worden, met als doelstellingen:

Uitdaagrecht (Right to Challenge)

De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Als inwoners een project sneller, goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, bieden we hiervoor ruimte en het ‘recht om uit te dagen’ (Right to Challenge). In de raad bepalen we samen de kaders die we willen verbinden aan het Right to Challenge.

Startnotities en participatie

De raad bepaalt door middel van startnotities en discussienota’s aan de voorkant kaders bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Met een
Maasdrielse participatievisie geven we vorm en inhoud aan breed participatiebeleid.

Dienstverlening

Wij zijn een bereikbare gemeente met betrokken medewerkers, die deskundig en efficiënt werken met en voor onze inwoners. Wij zijn in contact met onze omgeving en denken in mogelijkheden. Hierbij hebben wij maar één doel: optimale dienstverlening aan al onze inwoners. En met al onze inwoners bedoelen we ook ál onze inwoners. Onze Lokale Inclusie Agenda geeft ons daarbij richting.

Gemeentelijke vacatures zijn op dit moment moeilijk invulbaar. Dat zet de gemeentelijke dienstverlening onder druk en heeft mogelijk
ook consequenties voor de prioritering van onze ambities.