Lees pagina voor

Recreatie en toerisme

Visie op recreatie en toerisme

Maasdriel heeft een unieke uitgangspositie op het gebied van recreatie en toerisme. We willen dat aanbod verder vergroten en uitbreiden. Dit doen we door ondernemers zo goed mogelijk te steunen. We zijn een gemeente die denkt in mogelijkheden. We doen dat als Bommelerwaard, samen met onze partners in Zaltbommel, West Maas en Waal, ’s-Hertogenbosch, Oss en Heusden.

De huidige visie op recreatie en toerisme 2018-2022 wordt in 2023 geactualiseerd. De doorontwikkeling van de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de Maas en het op nóg hoger niveau tillen van de verblijfsrecreatie hebben daarbij onze prioriteit.

Wij zullen gezamenlijk met onze ondernemers optrekken om deze kwaliteitsimpuls te realiseren. Daar waar toeristisch recreatieve ontwikkelingen aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid van onze dorpen kan de initiatiefnemer rekenen op een gemeente die actief faciliteert. Bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke procedures of de inzet van gemeentelijke inkomsten uit recreatie en toerisme voor aanpalende investeringen die het initiatief kunnen versterken.

Met de kaders uit het Masterplan Maas benutten we de kwaliteiten van de Maas als uitgangspunt voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen, met name op het gebied van recreatie en toerisme.

Waterrecreatie

Maasdriel is dé regionale hotspot voor waterrecreatie en watersport. We zijn trots op de Zandmeren en willen dit gebied samen met de ondernemers blijven verbeteren. In 2022 / 2023 stellen we daar een uitvoeringsprogramma voor vast waarin de uitvoeringsrol van de gemeente en de rol en bijdragen vanuit ondernemers worden vastgelegd.

We houden het huidige onderhoudsniveau van Strandbad Well op peil. We onderzoeken of en op welke wijze we de recreatieve mogelijkheden van Strandbad Well kunnen vergroten en verbeteren.

Agro-toerisme

Ook boerenbedrijven die willen uitbreiden met toeristische activiteiten of overnachtingen voor toeristen verdienen steun. We stimuleren het agro-toerisme met een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie. We richten ons daarbij niet op massarecreatie maar op meer kleinschalige activiteiten.

Zuiderwaterlinie

Maasdriel is in 2022 lid geworden van de Zuiderwaterlinie. We werken nauw samen met ’s-Hertogenbosch en Heusden om onze cultuurhistorische achtergrond toeristisch te ontsluiten. Onze aandacht richt zich in het bijzonder op het verbeteren van de toeristische beleving van Fort Sint-Andries en ons gebied tussen de Maas en de Waal.

Inkomsten uit recreatie en toerisme

We zien erop toe dat alle recreatieondernemers daadwerkelijk verblijfsbelasting afdragen en betalen voor het gebruik van de openbare ruimte. Een deel van die inkomsten investeren we opnieuw in recreatie en toerisme. We onderzoeken hoe we de individuele dorpskernen mede kunnen laten profiteren van de baten uit recreatie en toerisme om bewonersinitiatieven mede mogelijk te maken.

Revitalisering campings

Nu de herontwikkeling van Camping Maaszicht in een afrondende fase komt, wordt de revitalisering van camping Heerewaarden in 2022 verder aangepakt. We zien actief toe op de nakoming van afspraken over het beëindigen van permanente bewoning en het terugbrengen van het recreatieve karakter. Dat zal leiden tot een aanzienlijke kwaliteitsimpuls voor de camping en voor het dorp Heerewaarden in het kader van leefbaarheid en verkeersafwikkeling.

Culturele evenementen en tradities

Maasdriel kent allerlei culturele evenementen en tradities, zoals de Drielse kermis en de Paardenmarkt in Hedel, het carnaval in de dorpen, activiteiten van de Oranjeverenigingen en de ontvangst van Sint-Nicolaas die door de inzet van vrijwilligers een divers en levendig cultuuraanbod opleveren. Gemeente Maasdriel is niet de initiator of organisator van dit soort evenementen maar we faciliteren daar waar mogelijk.

Sport

Sporten en bewegen is gezond, leuk en belangrijk om andere mensen te ontmoeten. Op basis van de vastgestelde nota Sport en Bewegen Maasdriel 2021-2024 zetten we ons in de komende periode ervoor in dat alle inwoners van Maasdriel meer gaan sporten en bewegen en dat de motorische ontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 12 jaar wordt verbeterd. We gaan daarvoor het sporten en bewegen voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk maken. We doen dat samen met sportverenigingen, sportaanbieders, buurtsportcoaches en de zorgverzekeraars. Ons sportaccommodatiebeleid wordt zodanig ingericht dat het maximaal bijdraagt aan de doelstellingen als geformuleerd in het sportbeleid.
De gemeente brengt jaarlijks het boekje SjorsSportief en SjorsCreatief uit om de toegang tot sport (en cultuur) voor ieder kind mogelijk te maken. Binnen het minimabeleid is er ruimte om ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, deel te laten nemen.