Lees pagina voor

Ouder worden

Ouder worden als thema bij integrale beleidsvorming

Binnen afzienbare tijd is één op de vier Nederlanders 65-plus. Wat betekent dat voor onze gemeente op het gebied van gezondheid en preventie, wonen, welzijn, mobiliteit, toegankelijkheid en onze openbare ruimten? In de komende raadsperiode wordt op meerdere terreinen integraal beleid ontwikkeld waar we in het bijzonder aandacht zullen hebben voor het ouder worden. Onderwerpen als omgaan met dementie en Parkinson, ondersteuning van senioren én hun mantelzorgers, levensloopbestendige huisvesting, bouw van voldoende verpleeghuiszorg en planning van woongelegenheid in de directe nabijheid daarvan voor achterblijvende partners. De gemeenteraad bepaalt in startnotities de kaders voor het opstellen van diverse beleidsvisies. Daarbij borgen we dat integraal gekeken wordt naar de behoeften van senioren en mantelzorgers.

Woningen voor senioren

In 2021 is een nieuwe woonvisie vastgesteld en zijn nieuwe meerjarenafspraken gemaakt met de corporaties.  Wij richten ons op het realiseren van woningen en woonvormen voor senioren (bijvoorbeeld een zogenaamde ‘knarrenhof’), zowel in de sociale als in de particuliere sector. Enerzijds vanwege de verdere vergrijzing en anderzijds om doorstroming te bevorderen. De komende periode wordt een groot aantal woningen voor senioren opgeleverd in de diverse kernen.