Lees pagina voor

Openbare ruimte

Onderhoud groen en wegen

Goed onderhoud van openbaar groen, wegen en de riolering helpt om fijn te kunnen wonen en te leven.
Het kwaliteitsniveau van het onderhoud van het groen ligt op niveau ‘basis’ en voor de wegen en verhardingen geldt
een onderhoudsniveau ‘C’. In de deelvisie Groen & Bomen zijn de visie en doelstellingen van het groen vastgelegd.
Er is een nieuw wegbeheerplan in voorbereiding. Voor beide aspecten voeren we in 2022 in de raad een fundamentele discussie over het benodigde en gewenst onderhoudsniveau. Hierbij kunnen ook inwoners, vrijwilligers en dorpsraden een rol spelen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het uitdaagrecht (Right to Challenge).

Openbare verlichting

Met het oog op energieverbruik en voorkoming van lichthinder, willen we doelmatig verlichten in het buitengebied door alleen te verlichten als dat écht vereist is voor de sociale en verkeersveiligheid. Op deze locaties onderzoeken we de mogelijkheden om met toepassing van bewezen technologieën (‘smart lighting’) onze ambities (duurzaamheid, tegengaan lichthinder, sociale
veiligheid, verkeersveiligheid) nog meer te kunnen realiseren.

Goed idee, doe er iets mee!

Met de regeling ´Goed idee, doe er iets mee!´ stimuleren we initiatieven die de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente versterken. Het gaat hier om een bijdrage in de kosten die inwoners maken voor activiteiten die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de Maasdrielse samenleving. Bijvoorbeeld t.a.v. de kwaliteit van de openbare ruimte, maar ook door elkaar te ontmoeten, deel te nemen aan het maatschappelijk leven en het versterken van sociale samenhang tussen inwoners. We behouden deze regeling waarmee al vele initiatieven zijn gerealiseerd.