Lees pagina voor

Onderwijs, kinderopvang en laaggeletterdheid

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Het IHP geeft aan hoe de gemeente omgaat met investeringen in gebouwen voor onderwijs om een duurzame en gezonde onderwijsomgeving voort te kunnen zetten. Actuele ontwikkelingen vragen om herijking van de bestaande afspraken. Aangescherpte duurzaamheidseisen, lokaal beleid en het wetswijzigingsvoorstel van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) maken het noodzakelijk om het meerjarenperspectief voor alle schoolgebouwen aan te passen en hierover nieuwe afspraken te maken. In 2022
actualiseren wij daarom samen met Zaltbommel het IHP, met een looptijd van 4 jaar en een doorkijkje van 12 jaar. Grootschalige ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting worden naar verwachting actueel bij het volgende IHP
vanaf 2026 en maken daarom nog geen onderdeel uit van het nu in te zetten proces.

Taalonderwijs statushouders

Met de nieuwe Inburgeringswet zijn statushouders niet langer zelf verantwoordelijk voor het inkopen van taallessen. In het nieuwe stelsel is de gemeente verantwoordelijk om een geschikte aanbieder van taallessen te contracteren.
We hebben daarvoor samen met de acht gemeenten in Rivierenland ROC Rivor gecontracteerd.

Laaggeletterdheid

13% van de inwoners van Maasdriel komen door te lage taal-, reken- of digitale vaardigheid niet goed mee in de maatschappij.
Samen met onze partners van het Taalhuis (bibliotheek,
Welzijn Bommelerwaard, Stichting Kompas, Stichting Lezen en Schrijven, ROC) en partners buiten het Taalhuis werken we aan het doorbreken van de negatieve spiraal van laaggeletterdheid, het vinden en toe leiden van laaggeletterden naar taallessen en het toegankelijk maken van informatie. De raad stelt daarvoor in 2022een plan vast.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Samen met de partners uit onderwijs en kinderopvang onderzoeken we de thema’s die een plaats gaan krijgen in de nieuwe LEA. Bestaande beleidsplannen als convenant voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het kwaliteitskader VVE nemen we daarin mee. We blijven ons onverminderd inzetten voor een goede spreiding van VVE plekken over de hele gemeente.
In de LEA spreken we af hoe we onderwijsachterstanden bestrijden en integratie bevorderen. De LEA wordt in 2022 door de raad vastgesteld.