Lees pagina voor

Mobiliteit (verkeer en vervoer)

Zuidelijke ontsluitingsroute (ZOR)

Er wordt al vele jaren gesproken over aanleg van een nieuwe ontsluitingsroute ten zuiden van Velddriel en Kerkdriel om de leefbaarheid in deze kernen te verbeteren en de recreatieve mogelijkheden voor recreatiegebied De Zandmeren te verbeteren. Op 9 december 2021 heeft de raad enkele majeure besluiten genomen voor de realisatie van de ZOR: Het vastleggen van een voorkeurstracé en het vestigen van een voorkeursrecht op een groot aantal percelen. In de komende raadsperiode gaan we voortvarend aan de slag met dit majeure project. Onderdeel daarvan zal zijn het in beeld brengen van de verkeersgevolgen van de ZOR voor de wegen in en rond Velddriel en – in samenspraak met de inwoners – keuzes maken over de verkeersafwikkeling die recht doen aan verkeersveiligheid en leefbaarheid in Velddriel.

In het verlengde hiervan treden we in overleg met de provincie Gelderland om te bevorderen dat ook de verkeersveiligheid van het stuk provinciale weg N381 van Velddriel naar de rotonde bij Alem wordt verhoogd om het aantal ongevallen op deze weg de komende periode te verminderen.

Fietsen

We creëren een fietsnetwerk met een goede samenhang tussen fietsroutes, doorfietsroutes, schoolroutes, overige hoofdfietsroutes en recreatieve routes. Het gehele fietsnetwerk wordt aangehaakt op het regionale en provinciale  fietsnetwerk en de snelfietsroute. Op gebiedsontsluitingswegen realiseren we waar mogelijk vrij liggende fietspaden. Alle wegen die zijn aangemerkt als fietsroute worden veilig vormgegeven voor fietsers. We monitoren de effecten van de maatregelen die we samen met de scholen hebben genomen om te komen tot verkeersveilige schoolomgevingen.

We treffen maatregelen op onze dijken om overlast van doorgaand gemotoriseerd verkeer tegen te gaan.

In samenwerking met Zaltbommel, ’s Hertogenbosch, Gelderland en Noord-Brabant realiseren we in deze raadsperiode een snelfietsroute tussen de stations van Zaltbommel en ’s Hertogenbosch.

MIRT A2

Het wordt steeds drukker op en rond de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught. Dat heeft grote consequenties voor de bereikbaarheid van de regio en voor de leefbaarheid in de kernen van aanliggende gemeenten, waaronder die van Maasdriel. Met alleen verbreden van de weg worden de problemen niet opgelost. Inzet van Maasdriel is om in een bestuurlijke overeenkomst (BOK) met de regio, de provincies Gelderland en Noord-Brabant en het Rijk duurzame afspraken te maken over een samenhangend pakket van maatregelen voor de A2. We streven ernaar dat daarin meekoppelkansen voor het onderliggend wegennet, onze bedrijventerreinen en de leefbaarheid van de aangrenzende dorpen ruimhartig worden meegenomen.

Veren

De veren over de Maas maken een belangrijk onderdeel uit van de mobiliteit in Rivierenland. Voor Maasdriel is met name het veerpont Alem – Maren Kessel van groot belang. Deze verbindingen werden in belangrijke mate gefinancierd uit het Gelders Verenfonds. Inmiddels heeft de provincie Gelderland besloten om ingaande 2024 te stoppen met het Verenfonds. In overleg met de andere oevergemeenten en betrokken partners formuleren we in 2023 een visie op de betekenis van de veerdiensten voor recreatie, toerisme en mobiliteit in de Bommelerwaard en wat dat betekent voor de oevergemeenten om verbindingen in stand te houden.

Duurzaam Veilig principes

Wij richten onze wegen in conform de Duurzaam Veilig principes. Hierbij ligt de focus op de 30 km/u zones en de zogenaamde ‘grijze wegen’ in het buitengebied waar de snelheid wordt verlaagd naar 60 km/u. Zo werkt de gemeente Maasdriel vanuit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) aan een uniforme basiskwaliteit van het verkeer- en vervoerssysteem. Voor een aantal kernen is dit al gerealiseerd. Voor de overige kernen wordt in 2022 een uitvoeringsplan met financieringsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Om meer goederen over het spoor te vervoeren van Rotterdam naar Duitsland wordt bij Meteren een nieuwe aftakking gemaakt van de Betuweroute. Hierdoor rijden de goederentreinen straks door de Bommelerwaard. De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdriel, Zaltbommel en West Betuwe zijn samen met de provincies Noord-Brabant en Gelderland een lobby gestart om maatregelen te treffen aan het spoor. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de overlast van het spoor (trillingen en geluid) en risico’s voor externe veiligheid door het extra goederenvervoer niet toeneemt.

De Hedelse brug is een grote geluidsbron voor veel huishoudens in Hedel en de Maaspoort. Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en ProRail bezien we hoe we deze overlast kunnen verminderen.