Lees pagina voor

Majeure projecten

Grote, uitdagende projecten die voor de gemeente van zeer groot belang zijn (Masterplan Maas, Zuidelijke Ontsluitingsroute, verplaatsing zandbedrijven, havenontwikkeling (zandoverslaghaven) en gebiedsontwikkeling Alem) verdienen een integrale aanpak, focus en centrale aansturing, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Daarom kiezen we er voor deze projecten te beleggen bij één bestuurlijke trekker.

Het door de raad vastgestelde Masterplan Maas omvat een richtinggevende koers, waarbij wordt ingezet op het benutten van de ligging aan de Maas. Het aantrekkelijk maken van rivierfronten, het versterken van de toeristisch recreatieve functie van St. Andries, de aanleg van nieuwe riviernatuur bij St. Andries en de Piekenwaard, alsmede het toeristisch-recreatief verbinden van de cultuurhistorische elementen zijn in het Masterplan Maas als belangrijke onderdelen benoemd.

De resultaten van het MIRT-onderzoek worden in het najaar van 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis van dit onderzoek kan worden beoordeeld of deze gebiedsontwikkeling realiseerbaar en financierbaar is en of er voldoende draagvlak in de omgeving is.

In het Masterplan Maas heeft de raad de ontwikkeling en opwaardering van de Zandmeren benoemd onder de noemer versterken rivierfronten: ‘Omgeving Steigerboom, verplaatsen van zandoverslagbedrijven en het ontwikkelen van dit gebied voor recreatie en woningbouw’.

De gemeente en Niba NV werken samen aan een integraal plan van aanpak, en aan voorlopige deeluitwerkingen voor de nieuwe haven in Hedel en de woningbouwontwikkeling in combinatie met rivierverruiming en zandwinning aan de Zandmeren.

Bedoeling is dat de beoogde nieuwe haven ook ruimte biedt voor een zandoverslagbedrijf uit Hedel. Bij verplaatsing kan ook een rivierfront Hedel worden ontwikkeld in combinatie met verbetering van de jachthaven.
Ook het project Zuidelijke Ontsluitingsroute (zie de paragraaf ‘Mobiliteit - verkeer en vervoer’) wordt als majeur project ondergebracht bij één bestuurlijke trekker.

Gebiedstransformatie De Woerd Hedel

Op de locatie De Woerd in Hedel ontwikkelen we woningbouw met bijbehorende infrastructuur. Onderdeel van het plan is het verplaatsen en samenbrengen van de basisscholen De Lispeltuut, De Pollenhof & De Zaaier, kinderopvang, buitenschoolse opvang, gymzaal, Dorpshuis Gelre’s End en mogelijk een huisartsenpost in één gebouw op de locatie De Woerd.