Lees pagina voor

Maatschappelijk vastgoed en sportaccomodaties

Sportaccommodatiebeleid

In 2021 heeft de raad een nieuw maatschappelijk vastgoedbeleid vastgesteld en de Beleidsnota Sport Maasdriel 2021 - 2024. Mede op basis van de daarin vastgelegde uitgangspunten voeren we in 2022/2023 een raadsdiscussie om de kaders voor het nieuwe sportaccommodatiebeleid te formuleren. De gewenste verbreding van het sportaanbod vraagt fundamentele keuzes van de raad over de bekostiging daarvan. Als er bij toekomstige ontwikkelingen mogelijkheden zijn om diverse sportfuncties samen te brengen op één accommodatie (locatie), dan wordt hierop ingezet. Door het streven naar multifunctionaliteit wordt de bezetting van sportaccommodaties geoptimaliseerd.

Dorpshuizen - dorpshuisfuncties

Eenzelfde fundamentele discussie wordt gevoerd over dorpshuizen c.q. dorpshuisfuncties. Welke doelstellingen willen we met dorpshuizen realiseren (ontmoeting, gezondheid, interactie, ontwikkeling, tegengaan van eenzaamheid, enz.)? Is een fysiek pand daarvoor het meest geschikt? Kunnen we functies centreren / combineren? Wat hebben we daar financieel voor over?

MFC De Kreek

De raad steunt de verkoop van MFC De Kreek aan Europarcs uiterlijk in 2023, mits Europarcs garandeert dat de komende 20 jaar het (nieuw te bouwen) zwembad veilig wordt opengehouden, en zwemles en het uitoefenen van sport door de sportclubs en de scholen is gegarandeerd en Europarcs ook overigens akkoord gaat met de daarvoor door de raad geformuleerde kaders.

Garantstellingen

Maasdriel gaat zeer terughoudend om met het verstrekken van garantstellingen aan verenigingen en maatschappelijke partners. In deze raadsperiode onderzoeken we de mogelijkheden voor een ruimhartiger beleid op dit punt in gevallen waarin dat wezenlijk bijdraagt aan de realisaties van onze doelstellingen, bijvoorbeeld in geval van samenwerking van clubs om accommodaties samen te brengen en/of om multifunctionaliteit te bevorderen.

Gemeentekantoor

De nieuwe visie op werken (werken waar je nodig bent), ontwikkelingen rondom het sociaal domein (dichter bij de mensen), de samenwerking in de Bommelerwaard op het gebied van de bedrijfsvoering (de BVEB) en natuurlijk de enorme boost die corona gaf aan plaats- en tijdonafhankelijk werken, noodzaken tot een nieuwe visie op de huisvesting van de gemeente. We pakken dit in 2022 op.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Voor het gemeentelijk vastgoed zijn verduurzamingsmaatregelen opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma. Die maatregelen worden toegepast. Het gemeentekantoor is nu niet meegenomen in dat programma. Aanvullend zal ook voor het gemeentekantoor een verduurzamingsplan worden opgesteld en uitgevoerd.