Lees pagina voor

Leefbaarheid

Inwonersinitiatieven / kernfunctionaris

Op een groot aantal beleidsgebieden zetten we ons actief in om de leefbaarheid van kernen te behouden en/of te vergroten, zoals het beleid op het gebied van de openbare ruimte, verkeer en mobiliteit, toezicht en handhaving, recreatie en economie. De gemeente ondersteunt en faciliteert inwoners en dorpsraden waar mogelijk. Dat doen we o.a. door de inzet van de kernfunctionaris: een eerste aanspreekpunt voor dorpsraden en inwoners. De gemeente ontwikkelt zich daarmee verder in het faciliteren, begeleiden en ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving. De subsidieregeling voor inwonersinitiatieven laten we in stand. In 2022 besluit de raad over het uitvoeringsprogramma kerngericht werken.

Dorpsraden

In de afgelopen jaren zijn in bijna elke kern dorpsraden actief geworden. Daar zijn we erg blij mee. In de komende periode gaan we in gesprek met de dorpsraden om hun rol in de diverse kernen verder te verdiepen.

Pilot kernwethouders

Als gevolg van corona hebben we nog onvoldoende ervaring opgedaan met het principe van Kernwethouders. We verlengen daarom de pilotperiode met de looptijd van de uitvoeringsagenda kerngericht werken (twee jaar) en evalueren daarna de pilot om te kunnen beoordelen wat dit instrument toevoegt voor onze inwoners of dorpsraden.

Aanpassing subsidiebeleid

De rekenkamercommissie deed in 2021 onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente. Mede op basis daarvan wordt de Algemene Subsidieverordening in 2023 aangepast in lijn met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Gratis VOG

Vrijwilligers en verenigingen in het algemeen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid van onze dorpen. Vrijwilligers moeten vaak een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen voor hun vrijwilligerswerkzaamheden. We ondersteunen verenigingen om in aanmerking te komen voor de Regeling Gratis VOG door informatie te verstrekken over deze regeling en onderzoeken of voor vrijwilligers die niet onder deze regeling vallen de kosten van een VOG kunnen worden vergoed.

Kernenvisies en kernplannen

In 2022 werken we kernenvisies uit voor de kernen Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel ter vaststelling door de raad in 2023. Deze drie kernen vervullen een centrumfunctie voor de omliggende kleinere kernen en zijn daarom belangrijk voor de leefbaarheid en toegankelijkheid van de voorzieningen in al onze dorpen. Het behouden van kwaliteit én de behoefte van de lokale gemeenschappen vormen een belangrijk uitgangspunt voor deze visies. De kernenvisies bevatten daarom niet alleen een visie op de ruimtelijke en fysieke ontwikkeling van de kernen, maar tevens een visie op de sociale en maatschappelijke kant.

In de andere kernen gaan we samen met de dorpsraden, inwoners en overige partners aan de slag met kernplannen. De positieve ontwikkelingen die we de afgelopen vier jaar in de kernen hebben ingezet trekken we door.