Lees pagina voor

Landbouw, natuur, landschap en biodiversiteit

Biodiversiteit

Maasdriel is een groene gemeente en daar zijn we trots op. Natuur en biodiversiteit zijn belangrijk voor onze inwoners en recreanten. Onze ambitie is om samen met bewoners, agrariërs en partners zoals de Natuurwacht Bommelerwaard en Bee Deals te zorgen voor meer biodiversiteit en versterking van de natuur. Dit doen we onder andere door in de openbare ruimte alleen inheemse plant- en boomsoorten te planten die bijdragen aan de biodiversiteit.

In deze raadsperiode onderzoeken we waar we staan, waar we naar toe willen en wat we daarvoor nodig hebben. We ontwikkelen instrumenten om biodiversiteit als afwegingskader toe te passen in onze plannen in de fysieke leefomgeving.

In 2022 wordt de pilot ‘verbetering biodiversiteit’ afgerond. Aan de hand van de resultaten van de afgelopen 5 jaar zal in 2023 een eenvoudige rapportage worden opgesteld met de resultaten van de vegetatie en een advies voor het maaibeheer van de wegbermen buiten de bebouwde kom.

Landbouw

De agrarische sector is een belangrijke economische motor in de gemeente Maasdriel en beheerder van het buitengebied. We streven zoveel als mogelijk naar behoud van agrarische grond voor de landbouw. Agrariërs met grondgebonden activiteiten moeten mogelijkheden behouden om zich verder te ontwikkelen. Ons uitgangspunt blijft dat dit duurzaam gebeurt met een goede balans tussen economie en ecologie.

We bieden buiten de eventuele mogelijkheden van het Plussenbeleid geen mogelijkheden voor nieuwe uitbreiding van de intensieve veehouderij (niet-grondgebonden veehouderijen), maar streven naar handhaving van de status quo. Bestaande rechten worden gerespecteerd. In voorkomende gevallen proberen we, in overleg met de betrokken ondernemer, intensieve veehouderij af te bouwen.

Plussenbeleid

De raad heeft voorafgaand aan de vaststelling van bestemmingsplan Buitengebied het Plussenbeleid vastgesteld. Dit beleidskader vormt de gemeentelijke vertaling van het provinciale Plussenbeleid, zoals dat is vastgelegd in de Verordening Ruimte. Onder het Plussenbeleid is – in combinatie meet het bestemmingsplan Buitengebied - uitbreiding van stalruimte binnen bestaande rechten mogelijk mits er extra maatregelen worden genomen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein van landschappelijke inpassing, milieu en dierenwelzijn. In de komende raadsperiode werken we dit beleid samen met de sector op Bommelerwaards niveau verder uit.

VAB-beleid

We continueren het succesvolle VAB-beleid (Beleidskader hergebruik vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing in het Buitengebied). In deze raadsperiode evalueren we het VAB-beleid, mede in relatie tot de Omgevingsvisie.