Lees pagina voor

Klimaatadaptatie en watermanagement

Het klimaat verandert, waardoor we te maken krijgen met extremere weersomstandigheden. Er valt meer neerslag, buien worden heviger, het wordt warmer, de duur en intensiteit van hittegolven nemen toe, periodes zonder neerslag worden langer, rivierstanden stijgen, grondwaterstanden dalen. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de gemeente Maasdriel. Klimaatadaptatie is het aanpassen van de leefomgeving en ons gedrag, om beter met deze toenemende weersextremen om te kunnen gaan. We werken aan een duurzame samenwerking met stakeholders voor klimaatadaptatie.

In juli 2021 stelde de raad het plan van aanpak ‘Klimaatbestendig Maasdriel’ vast. In 2022 verankeren we klimaatadaptatie in het beleid en in het handelen van de gemeente Maasdriel, met als doelstelling om in 2050 Maasdriel volledig klimaatbestendig te hebben ingericht. We doen dat in nauwe samenwerking met onze regionale partners. Eind 2022 / begin 2023 stellen we de uitvoeringsagenda in de raad vast.

We realiseren een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte en geven daarbij als gemeente zelf het goede voorbeeld. We continueren onze deelname aan operatie Steenbreek.

Nieuwe bouwplannen beoordelen we mede op klimaatbestendigheid.

We enthousiasmeren en faciliteren inwoners, bedrijven en organisaties om ook in de eigen ruimte aan de slag te gaan, o.a. door deelname aan het kampioenschap Tegelwippen.

Bomen zijn mooi en houden het dorp koeler bij extreem warm weer. Onderzoek toont aan dat het leidt tot een verbetering van leefbaarheid en minder pesten onder schoolgaande kinderen. We willen daarom voor elke nieuwgeboren inwoner een boom planten. We onderzoeken hoe we dat praktisch kunnen uitwerken.

Vanuit het Waterplan in 2007 hebben we de opgave om waterbergingen te realiseren. Daarvan hebben we de afgelopen periode ongeveer de helft gerealiseerd. We willen de komende     raadsperiode een inhaalslag maken. Waterbergingen zorgen er voor dat we beter aangepast zijn aan het “opvangen, vasthouden, afvoeren” en zo weersextremen beter kunnen opvangen.