Lees pagina voor

Financiën

Gezonde gemeentefinanciën scheppen de kaders en basis voor weloverwogen beleidsmatige en politieke keuzes. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners en daar gaan wij verstandig mee om. De uitgaven en de inkomsten zijn met elkaar in evenwicht. Wij staan er voor dat structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten. Incidentele inkomsten worden niet gebruikt voor structurele uitgaven. We staan voor het zo laag mogelijk houden van de woonlasten en realistische, kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen.

Verslechtering financiële positie

De afschuwelijke oorlog van Rusland in Oekraïne veroorzaakt enorm leed voor de Oekraïense bevolking. Ook in Nederland, en op lokaal niveau in de gemeente, zullen we de gevolgen van deze tragedie ondervinden. Ook al is dat natuurlijk onvergelijkbaar met wat het Oekraïense volk overkomt.

De economische groei in Nederland daalt en de inflatie loopt nog verder op. Werkeloosheid neemt toe en meer mensen zullen een beroep moeten doen op bijstand van de gemeente. Door oplopende prijzen van grondstoffen en materialen zal ook de uitvoering van gemeentelijke taken duurder worden. Dat alles leidt naar verwachting tot een verslechtering van onze financiële positie. In dat kader is van belang dat met de uitvoering van een aantal grote projecten veel geld gemoeid is, zoals het IHP en de ZOR. Procentueel kleine afwijkingen van begrote middelen voor de uitvoering hebben bij die projecten enorme financiële consequenties. Het risicomanagement bij die projecten moet daarom op orde zijn.

Risicomanagement

We starten in 2023 met de organisatiebrede implementatie van risicomanagement. Afgelopen periode hebben we ons gericht op het vergroten van risicobewustzijn en het creëren van een juiste balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. De komende periode onderzoeken we hoe we risicomanagement effectief kunnen inbedden in  processen en systemen, zodat op heldere wijze prioriteiten gesteld kunnen worden en verrassingen achteraf aanzienlijk worden verminderd.

Kostendekkendheid van leges

Ons uitgangspunt is kostendekkendheid van de leges, waarbij we alle toerekenbare kosten doorberekenen. Op deze manier betaalt de aanvrager alle kosten die samenhangen met de dienstverlening, en komen deze kosten niet ten laste van onze algemene middelen. Wij hanteren hierbij het principe ‘de vervuiler betaalt’. Momenteel is de kostendekkendheid van de leges 70%. In 2022 / 2023 onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot volledige kostendekkendheid, zonder dat dit voor bepaalde diensten leidt tot onevenredige legeshoogte.

Financiering sociaal domein

T.a.v. de bekostiging van het sociaal domein is grotendeels sprake van een open einde regeling. Dat betekent dat de gemeente ook bij (dreigende) overschrijding van de budgetten verplicht is om toch zorg in te zetten en/of te verlenen aan onze inwoners. Het is daarom van groot belang de benodigde budgetten voor het sociaal domein zo realistisch mogelijk te begroten, op basis van ervaringscijfers binnen onze gemeente of op basis van de budgetten die wij hiervoor krijgen van het Rijk. In deze raadsperiode maken we in de raad goede afspraken hierover. We kijken goed naar de bestedingen voor wat betreft de minder-complexe jeugdzorg en vragen van onze zorgverleners steeds een goede afweging wat wel en wat niet per se nodig is.

Weerstandsvermogen bij verbonden partijen

We pleiten voor een realistisch, maar beperkt weerstandsvermogen bij onze verbonden partijen. We willen niet dat het geld wordt opgepot bij de gemeenschappelijke regelingen. Reserves moeten passend zijn voor hun opgaven.