Lees pagina voor

Duurzaamheid en milieu

Warmtetransitie

In 2050 zullen we in Nederland geen aardgas meer gebruiken om gebouwen te verwarmen. In 2021 stelde de raad daarom de Transitievisie Warmte vast. In deze visie is beschreven welke alternatieven voor aardgas er in Maasdriel zijn en welke stappen de gemeente gaat zetten. De komende bestuursperiode zetten wij ons in om inwoners van Maasdriel bewust te maken van de kansen die er nu al liggen om je woning te verduurzamen. Daarnaast gaan we twee pilotprojecten ondersteunen om het verduurzamen van de woningen en de gebouwen te versnellen. Deze transitie raakt niet alleen woningen maar alle gebouwen in de gebouwde omgeving dus ook bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke gebouwen. Een beslissing van de gemeente om een wijk van het aardgas af te schakelen moet 8 jaar van tevoren bekendgemaakt worden. De warmtetransitie vraagt daarom om een strategische en integrale aanpak. Het is de verwachting dat het Rijk de komende jaren gelden beschikbaar stelt om sturing te geven aan de transitie en deze te versnellen. In 2026 moet herijking van de Transitievisie Warmte plaatsvinden.

Energietransitie

Naast regionaal samenwerken, houden we zelf de regie over hoe we in Maasdriel met energie omgaan. Prioriteit daarbij heeft het verminderen van energiegebruik waar mogelijk. Met name omdat we in de toekomst alle energie uit fossiele brandstoffen moeten vervangen voor een duurzaam alternatief. Ook wat we nu gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en voor mobiliteit. In  2021 stelde de raad de Visie Zon en Wind Maasdriel vast. Hierin is vastgelegd, dat de opwek van energie met zonnepanelen op daken, de voorkeur geniet. Omdat we met inzetten van alleen daken, onvoldoende energie kunnen produceren, zijn kansrijke gebieden voor zon en wind aangewezen binnen de gemeente. Binnen deze gebieden zijn nieuwe initiatieven gebonden aan spelregels, die zorgen voor het behoud en versterken van de landschappelijke kwaliteiten én meerwaarde creëren voor de omgeving. In de komende periode geven we initiatiefnemers ruimte voor uitvoering van deze visie. We zien nog veel mogelijkheden voor zonnepanelen op bestaande daken. Deze vorm van energie opwekken heeft de voorkeur boven zonnevelden op landbouwgrond.

Regionale Energie Strategie

In 2021 stelde de raad ook de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) vast. De Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland is een langjarig regionaal samenwerkingsproces om te komen tot een duurzame energie- en warmtevoorziening in onze regio.

In 2023 stellen we het RES 2.0 vast. We actualiseren op basis van de voortgang van de uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 en verbreden de scope van de RES naar opslag, innovatie en leggen verbindingen met andere thema’s zoals mobiliteit, woningbouw en biodiversiteit.

Verduurzaming woningen en omgeving

We stimuleren verduurzaming van woningen en het toekomstbestendig maken van hun omgeving. Het energieloket adviseert huiseigenaren over energie besparen en het opwekken van energie rond de eigen woning en geeft tips voor het aanvragen en beoordelen van de verschillende offertes, subsidies en financieringen.

Duurzaamheidsscan

We continueren de Subsidieregeling Duurzaam-
heidsscan voor Maatschappelijke organisaties, waarmee verenigingen en stichtingen 75% subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een energiescan van accommodaties in Maasdriel.

Circulaire economie / Cirtex

We ondersteunen het afvalbeleid van Avri, dat erop gericht is om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval te halen (VANG). Wij stimuleren en motiveren inwoners om hun afval te scheiden, zodat herbruikbare afvalsoorten niet samen met het restafval worden verbrand. Een mooi voorbeeld daarvan is de oprichting van Circulair textiel sorteercentrum Rivierenland (Cirtex), een samenwerkingsverband van Avri en Werkzaak. Cirtex draagt bij aan de circulaire economie en biedt werkgelegenheid voor veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.