Woonladder

7 partijen in de Bommelerwaard hebben een samenwerkingsovereenkomst met afspraken getekend om dakloosheid te voorkomen. De afspraken, tijdig passende hulp en ondersteuning bieden aan mensen die onvrijwillig dakloos dreigen te worden, zijn opgenomen in de Woonladder. Ondertekenaars zijn de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, Woningstichting  Maasdriel, De Kernen en Woonlinie, de Reinier van Arkelgroep en Stichting Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Rivierengebied (STMR).

Niemand onvrijwillig dakloos

Een samenhangende en sluitende keten van woon- en opvangvoorzieningen moet ertoe leiden dat niemand meer onvrijwillig dakloos is in de Bommelerwaard. De Woonladder wordt hierbij ingezet als ‘gereedschap’. Alle betrokken partijen dragen actief bij aan het voorkomen van dakloosheid bij mensen die bij een kwetsbare positie op het gebied van wonen tussen wal en schip terecht dreigen te komen. En behoefte hebben aan een tijdelijke of urgente woning.

Voorkomen beter dan genezen

In de Bommelerwaard huren bijna 5.000 huishoudens een woning van één van de drie woningcorporaties. Het aantal ontruimingen vanwege ernstige overlast of verwaarlozing is op jaarbasis beperkt. Maar bijvoorbeeld het oplopen van huurschuld kan een signaal zijn dat er problemen zijn die bij nader onderzoek niet alleen financieel van aard zijn. Gezamenlijk voorkomen is beter dan genezen.

Woonladder

De woonladder bestaat uit 6 treden:

  • Normaal wonen
  • Tweede kans(beleid)
  • Bijzondere bemiddeling
  • Tussenvoorziening
  • Beschermd wonen niveau
  • Onderste trede woonladder

Wat houdt elke trede in?

Normaal wonen

Er is een samenwerking tussen de verschillende partners om huisuitzetting en huurachterstanden te voorkomen en overlastsituaties aan te pakken.

Tweede kans(beleid)

Huurders die vanwege overlast en/of huurschuld door een corporatie uitgezet dreigen te worden, komen in aanmerking voor een tweede kans.

Tussenvoorziening/ Short stay

De tussenvoorziening is een tijdelijke woonvorm met begeleiding op maat, een crisisopvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt. De begeleiding richt zich op het mogelijk maken van zelfstandig wonen. De tussenvoorziening betreft tijdelijke woonruimte, een opstap naar regulier wonen.
In de Bommelerwaard is behoefte aan een short stay voorziening. Het komt regelmatig voor dat mensen uit de Bommelerwaard in tijdelijke woon- nood een beroep doen op de woningcorporaties en gemeenten. Komen ze niet in aanmerking voor urgentie, dan kunnen zij niet geholpen worden door de woningcorporaties. Dit leidt vaak tot ongewenste woonsituaties zoals wonen op een camping, te duur particulier huren. Of onderdak vinden in noodopvang, die eigenlijk niet voor deze doelgroep is bedoeld.

Beschermd wonen

Voor mensen met psychiatrische problematiek is het soms erg moeilijk om zelfstandig te wonen. Wonen (in een groep) met begeleiding kan dan een oplossing bieden. Beschermd wonen biedt mensen de mogelijkheid om met meerdere mensen in een huis in een gewone buurt te wonen. Beschermd wonen is een voorziening vanuit de Wmo en wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeente ’s-Hertogenbosch.

Onderste trede

Onderkomen voor dak- en thuislozen die vanwege hun gedrag/problematiek niet in reguliere woningen of voorzieningen voor groepswonen kunnen wonen. Voor deze categorie is het werkgebied Bommelerwaard te klein c.q. er zijn te weinig 'gevallen'. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de gemeente ’s-Hertogenbosch, die beschikt over de juiste voorzieningen.

Hier vindt u een aantal documenten die betrekking hebben op de Woonladder: