Lees pagina voor

Lokaal

Plan van aanpak klimaatadaptatie

Op dit moment werken wij aan een plan van aanpak klimaatadaptatie voor Maasdriel. Tegelijkertijd zijn wij ook bezig met de kwetsbaarheden (hitte, droogte, wateroverlast) van Maasdriel beter in kaart te krijgen. Dit doen we via verfijning en/of analyse van de regionale stresstesten, die gemaakt zijn voor de hele regio Klimaat Actief Rivierenland (KAR). De vervolgstap is het houden van risicodialogen, zowel intern met collega ambtenaren als met inwoners, ondernemers en organisaties. Dit samen leidt vervolgens tot een klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda voor Maasdriel. Zodra er meer bekend is over het lokale traject, vullen wij dit aan en brengen wij u op de hoogte.

Groenbeleid

De ‘Deelvisie groen en bomen’ is het groenbeleid van de gemeente Maasdriel. In de deelvisie staan vier thema’s centraal. Eén van de vier thema’s is duurzaamheid. Binnen dit thema kijken we naar de biodiversiteit, ecologisch bermbeheer en klimaatadaptatie. De gemeente wil de biodiversiteit vergroten. Zo wordt er een aantrekkelijke leefomgeving gecreëerd voor meer soorten dieren en insecten. Hierbij is het wel van belang om (inheemse) gebiedseigen soorten, of cultivars toe te passen die bestand zijn tegen de gebiedskenmerken. Het vergroten van de diversiteit vermindert de impact van ziekten en plagen.

Daarnaast passen we zoveel mogelijk ecologisch beheer toe waardoor inheemse flora en fauna wordt beschermd. Dit kan door ecologisch bermbeheer, begrazingsbeheer, het beheer van natuurvriendelijke oevers en ecologisch waterbeheer.

De buitenruimte richten we in met aandacht voor klimaatadaptatie. Waterberging en vermindering van hittestress zijn uitdagingen waarop we steeds vaker moeten inspelen. De beste aanpak om wateroverlast te voorkomen bestaat daarom uit drie stappen: vasthouden, bergen en afvoeren. Groen zorgt ervoor dat niet alle neerslag hoeft te worden afgevoerd. Bomen, struiken en ander groen kunnen de temperatuur in de kernen helpen verlagen door water te verdampen. Bij nieuwe aanplant en bij herinrichting is nadrukkelijk aandacht voor verbetering van de waterberging en vermindering van de hittestress.

Ook zijn er duidelijke kaders en normen opgesteld voor de bomen en het openbare groen in het openbare gebied. Voor de gemeente Maasdriel geldt, vergelijkbaar met andere gemeenten in de regio, een boomnorm van 0,4 boom per inwoner binnen de bebouwde kom en 1,4 boom per inwoner in het buitengebied. Naarmate het aantal inwoners toeneemt, zullen er ook meer bomen worden geplant. Bij het aanleggen van nieuwsbouwwijken zal het aantal bomen op het aantal potentiele inwoners worden afgestemd. Ook in bestaande wijken zal de boomnorm als een streven worden gehanteerd.

Voor de gemeente Maasdriel wordt er een groennorm vastgesteld waarbij een ondergrens wordt aangehouden van 24,4 m2 per inwoner in de bebouwde kom. In het buitengebied geldt deze groennorm niet. In kernen waarbij de hoeveelheid groen sterk naar beneden afwijkt, wordt er gezocht naar manieren om dit aan te vullen. Bij nieuwe projecten geldt er een norm van 3m2 groen per inwoner.

Meer weten? Lees het Groenbeleid van de gemeente Maasdriel.