Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Door het ontwikkelen van een kleinschalig windpark dat bestaat uit drie windturbines, willen Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust een bijdrage leveren aan het behouden van de natuur en een schonere lucht. Het realiseren van een windpark zal een belangrijk deel van de duurzame invulling bieden voor de gemeente Maasdriel. Het burgerwindpark heeft de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. Website Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.

Participatie

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust vinden het belangrijk dat de omgeving meedenkt en dat zoveel mogelijk inwoners van Maasdriel er voordeel van hebben. Zij betrekken graag inwoners uit de omgeving bij de plannen. Het participatieplan, welke is opgesteld door de initiatiefnemers, is op 9 juni 2020 beoordeeld door het college. In dit plan staat beschreven hoe er invulling wordt gegeven aan zowel proces participatie als sociale- en financiële participatie. Dit betekent dat de samenleving in Maasdriel (en de Bommelerwaard) op verschillende manieren in de gelegenheid wordt gesteld om profijt te hebben van het windpark. Een aantal aandachtspunten wordt nog verder uitgewerkt. Zodra deze uitwerkingen gereed zijn, worden de afspraken uit het participatieplan vastgelegd in een participatieovereenkomst.

Proces

Vormvrije MER-beoordeling

Voordat een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht en een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd, wordt onderzocht wat de (mogelijke) milieueffecten van het windpark zijn. Omdat het hier gaat om een kleinschalig windpark, geldt de procedure van de Vormvrije MER-beoordeling. Voor deze beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. In deze notitie worden de gevolgen van het windpark voor het milieu geschetst. Het gaat om bijvoorbeeld externe veiligheid, geluid en slagschaduw. De conclusie luidt dat er geen (significante) milieueffecten te verwachten zijn. Het college heeft de aanmeldnotitie en onderzoeken laten beoordelen door de Omgevingsdienst Rivierenland. De Omgevingsdienst deelt de conclusies uit de aanmeldnotitie. Op grond van dit advies heeft het college de aanmeldnotitie vastgesteld. Het resultaat van de vormvrije MER-beoordeling maakt deel uit van de aanvraag van de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan.

Vergunningsaanvraag

De initiatiefnemers hebben op 11 juni de natuurvergunningen aangevraagd bij de provincie Gelderland. Op 12 juni is de Omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Maasdriel.

Coördinatieregeling

Op 16 april heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing verklaard op dit project. Concreet betekent dit dat besluitvorming over de vergunningen en het bestemmingsplan gelijktijdig plaatsvindt.

Procedure

Op 30 juni heeft het college een overeenstemming bereikt met Burgerwindpark A2 Lage Rooijen B.V. over de ontwikkeling van het windpark langs de A2. Vanaf dat moment zijn de benodigde procedures, voor de ontwikkeling van het windpark, van start gegaan. Eerder besloot de gemeenteraad al dat de coördinatieregeling van toepassing is op de te nemen besluiten. Dit betekent dat het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunningen gelijktijdig ter inzage zijn gelegd. De inzagetermijn was van 5 augustus tot en met 15 september. Gedurende deze periode kon door iedereen een zienswijze worden ingediend. Wat nu volgt is de behandeling van de zienswijzen en de definitieve besluitvorming. Naar verwachting vindt de definitieve besluitvorming einde van dit jaar plaats. Bekijk de publicatie in de staatscourant (PDF, 412.3 kB).

Ontwerpbesluiten

Ontwerp bestemmingsplan 

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming

Omgevingsvergunning WABO

Anterieure overeenkomst

Op dinsdag 7 juli werd door Wethouder Van Hoften en de bestuurders van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen B.V. de anterieure overeenkomst ondertekend. In deze overeenkomst liggen onderlinge afspraken vast tussen  partijen over het project, de organisatie, samenwerking, planning en financiën.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 8 juli en woensdag 2 september organiseerde gemeente Maasdriel twee informatiebijeenkomsten over Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Zowel de bijeenkomst in de raadzaal als de digitale bijeenkomst werden op 8 juli goed bezocht. 

De bijeenkomst van 2 september vond - i.v.m. een kleinere groep deelnemers- in een andere setting plaats. De deelnemers kregen meer informatie over de bestemmingsplanprocedure en er was ruimte voor dialoog bij de verschillende thematafels.

Ontwerp watervergunning

Op 10 september heeft Waterschap Rivierenland de ontwerp-watervergunning verstrekt aan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen BV.
Op grond van de coördinatieregeling wordt dit ontwerpbesluit door de gemeente ter inzage gelegd.
Vanaf 23 september liggen de ontwerp-watervergunning en onderliggende stukken ter inzage in het gemeentehuis. Dezelfde documenten treft u hieronder aan. U kunt een zienswijze indienen t/m 3 november

Nieuwsbericht

Persbericht 16 juni 2020

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Of wilt u meer weten over het participatietraject? Kijk dan op de website van burgerwindpark A2 Lage Rooijen.