Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Door het ontwikkelen van een kleinschalig windpark dat bestaat uit drie windturbines, willen Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust een bijdrage leveren aan het behouden van de natuur en een schonere lucht. Het realiseren van een windpark zal een belangrijk deel van de duurzame invulling bieden voor de gemeente Maasdriel. Het burgerwindpark heeft de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. Website Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.

Participatie

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust vinden het belangrijk dat de omgeving meedenkt en dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Maasdriel er voordeel van hebben. Zij betrekken graag inwoners uit de omgeving bij de plannen. De initiatiefnemer heeft een participatieplan opgesteld en heeft dit voorgelegd aan de gemeente. Op grond van het participatieplan hebben de partijen met elkaar een participatieovereenkomst (PDF, 3.9 MB) gesloten.

Coördinatieregeling

Op grond van de Electriciteitswet is de provincie Gelderland het bevoegd gezag voor het nemen van een ruimtelijk besluit m.b.t. windparken van deze grootte.
De gemeente Maasdriel heeft de provincie verzocht deze bevoegdheid over te dragen. Op 6 februari 2020 heeft de provincie Gelderland de bevoegdheid overgedragen aan de gemeente. Voorwaarde die hieraan verbonden is, is dat de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening van toepassing wordt verklaard. Op 16 april heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing verklaard op dit project.
Concreet betekent dit dat besluitvorming over de vergunningen en het bestemmingsplan zoveel als mogelijk gelijktijdig plaatsvindt. De coördinatieregeling verandert niets aan de bevoegdheden van overheden.

Vormvrije MER-beoordeling

Voordat een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, en een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd, wordt onderzocht wat de (mogelijke) milieueffecten van het windpark zijn. Omdat het hier gaat om een kleinschalig windpark, geldt de procedure van de Vormvrije MER-beoordeling. Voor deze beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. In deze notitie worden de gevolgen van het windpark voor het milieu geschetst. Het gaat om bijvoorbeeld externe veiligheid, geluid en slagschaduw. De conclusie luidt dat er geen (significante) milieueffecten te verwachten zijn. Het college heeft de aanmeldnotitie en de onderzoeken laten beoordelen door de Omgevingsdienst Rivierenland. De Omgevingsdienst deelt de conclusies uit de aanmeldnotitie. Op grond van dit advies heeft het college de aanmeldnotitie vastgesteld. Het resultaat van de vormvrije MER-beoordeling maakt deel uit van de aanvraag van de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan.

Procedure

Op de ontwikkeling van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is niet alleen de coördinatieregeling van toepassing. Ook valt de ontwikkeling van een dergelijk initiatief rechtstreeks onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat het niet mogelijk is om een pro forma beroepschrift in te dienen, dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Aanvraag

De initiatiefnemer heeft op:

  • 11 juni 2020 de ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd bij de provincie Gelderland.
  • 12 juni 2020 de Omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Maasdriel.
  • 20 juli 2020 de watervergunning aangevraagd bij Waterschap Rivierenland.

Ontwerp besluiten

Op 30 juni 2020 heeft het college een overeenstemming bereikt met de initiatiefnemer over de ontwikkeling van het Burgerwindpark langs de A2. Vanaf dat moment zijn de benodigde procedures, voor de ontwikkeling van het windpark, van start gegaan.

Op basis van de coördinatieregeling hebben de volgende besluiten van 5 augustus tot en met 15 september ter inzage gelegen:

  1. Ontwerpbestemmingsplan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen
  2. Ontwerpbeschikking ontheffing Wet natuurbescherming
  3. Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning

De Ontwerp Watervergunning heeft ter inzage gelegen van 23 september t/m 3 november.

Gedurende deze termijnen kon iedereen een zienswijze indienen. Binnen de gestelde termijnen heeft de gemeente 18 zienswijzen mogen ontvangen tegen de ontwerpbesluiten 1 t/m 3. Tegen de Ontwerp Watervergunning is één zienswijze ingediend.

In de  periode van 5 augustus t/m 15 september zijn er in totaal vier informatiebijeenkomsten geweest.

Definitieve besluiten

Op 27 oktober 2020 heeft het college besloten dat de ingekomen zienswijzen geen aanleiding geven tot aanpassing van het Ontwerpbestemmingsplan en de Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning. Het college heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad heeft op 25 november 2020 het bestemmingsplan vastgesteld. Het college heeft op 26 november de Omgevingsvergunning afgegeven en verzonden naar de aanvrager.

De provincie Gelderland heeft besloten dat de ingekomen zienswijzen geen aanleiding geven tot een aanpassing van de Ontwerpbeschikking ontheffing Wet natuurbescherming. Op 18 november 2020 heeft de provincie de definitieve beschikking verstuurd aan de aanvrager.

Waterschap Rivierenhand heeft besloten dat de zienswijze geen aanleiding geeft voor aanpassing van de Ontwerpbeschikking Watervergunning. Op 25 november 2020 heeft het Waterschap de definitieve beschikking verzonden aan de aanvrager.

Beroepsprocedure

Op grond van de coördinatieregeling maakt de gemeente Maasdriel de genomen besluiten gelijktijdig bekend. De gemeente benadrukt dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is. Op 7 december 2020 zal de gemeente Maasdriel de vier besluiten bekend maken in de Staatscourant. In deze publicatie (PDF, 222.7 kB) staat aangegeven wanneer en hoe men beroep kan aantekenen  tegen de genomen besluiten. De publicatie verschijnt ook in het Carillon en de Bossche Omroep.

Bestemmingsplan


U kunt het bestemmingsplan inzien via de website van Ruimtelijke Plannen.

Omgevingsvergunning

Watervergunning

Wet natuurbescherming 

Nieuwsbericht

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Of wilt u meer weten over het participatietraject? Kijk dan op de website van burgerwindpark A2 Lage Rooijen.